Skip to content
Permalink
Browse files

lagt ut eksempel på dokumentpakken som er vedlegg til digitalpost mel…

…dingen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 20, 2014
1 parent 143aca3 commit 3d454ffac980efdbe4749db9c38a5e582e488641
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. BIN eksempler/post.asice.zip
  2. +5 −0 index.textile
Binary file not shown.
@@ -30,6 +30,11 @@ h3. Klassedefinisjonen:

h3. Eksempler:

Det er laget et eksempel dokumentpakke-vedlegg som inneholder ASiC og XAdES standardene.
Dette er vedlegget som innholder de dokumenter som skal overføres.
Dette eksemplet er kun signert og ikke kryptert.
* "Komplett ASiC dokumentpakke-vedlegg med XAdES signatur":eksempler/post.asice.zip

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Melding

0 comments on commit 3d454ff

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.