Skip to content
Permalink
Browse files
Update ASiC_sikkerhet.textile
  • Loading branch information
ogrinde committed May 16, 2014
1 parent 60781b6 commit 3e065ac247c7f15080c7663b4ba2fc47d281af2a
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet.textile
@@ -76,7 +76,9 @@ h3. Konfidensialitet

TODO: Formatering i ASN.1 med for eksempel [0] skal ikke være en referanse

Dokumentpakken krypteres til mottakers sertifikat som leveres fra oppslagstjenesten. Krypteringen skal gjøres i henhold til [5] med begrensninger angitt nedenfor.
Dokumentpakken krypteres til mottakers sertifikat som leveres fra oppslagstjenesten for kontaktinformasjon. Krypteringen er ment å beskytte innholdet i overføringen fra avsender til mottaker, som betyr at nøklene for dekryptering er forventet å være tilgjengelig i minst noen måneder fremover. Langtidslagring av den krypterte dokumentpakken er ikke nødvendigvis støttet av den e-ID tilhørende sertifikatet som leveres fra oppslagstjenesten.

Krypteringen skal gjøres i henhold til [5] med begrensninger angitt nedenfor.

CMS starter med en sekvens av ContentInfo

0 comments on commit 3e065ac

Please sign in to comment.