Skip to content
Permalink
Browse files

#70 - gjennomgått beskrivelsene etter kvalitetssjekk. Lagt til noe me…

…r innledende tekster og rettet inkonsistens på et par punkter.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 11, 2014
1 parent 70539bc commit 3e77b8d257355c39c6dcac3406b93d1fb7d8ee1d
@@ -12,6 +12,8 @@ next: Feilhåndtering/Transportfeil

h2. {{page.title}}

Forretningsfeil er feil i meldingsinnhold og format i digitalpost melding, dokumentpakke med innhold. Dette håndteres gjennom egne Feilmeldinger.

Følgende forretningsfeil kan oppstå i Sikker Digital Post.


@@ -13,13 +13,18 @@ next: Feilhåndtering/Teknisk
h2. {{page.title}}

Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og ikke forretningsfeil.
Forretningsfeil sendes som egne "StandardBusinessDocument":../forretningslag/StandardBusinessDocument/ og er ikke beskrivet videre her.
Transport feil er feil som både er knyttet til transportprotokoll og meldingsutveksling i tillegg til adresseringsinformasjonen på forretningslaget.
Det vil si at transportfeil er knyttet til følgende deler av meldingen:

* SOAP og WS-Security
* eb:Messaging
* Standard Business Document Header


h3. Feil ved meldingsutveksling

Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault.
Denne vil både inneholde en ebMS 3.0 SignalMessage som inneholder informasjon om feilen og en feilkode i Soap bodyen.
Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en SOAP-fault.
Denne vil både inneholde en ebMS 3.0 SignalMessage som inneholder informasjon om feilen og en feilkode i SOAP bodyen.

Feilmeldinger blir returnert som standard SOAP-fault uten noen WS-security-header, og er dermed verken kryptert eller signert slik som andre meldinger er.
Dette er fordi feilmeldingene ikke inneholder informasjon som må integritets- eller konfidensialitetsbeskyttes, samt fordi noen feilsituasjoner gjør det umulig å kryptere og/eller signere feilmeldingen.
@@ -19,12 +19,15 @@ children:

h2. Feilhåndtering

Feil i Sikker digital post deles i Forretningsfeil og Transportfeil. Transportfeil er feil som oppstår i meldingsutvekslingen og håndteres på ebMS laget.
Forretningsfeil er feil som ikke er relatert til transport og utveksling av meldinger, men feil i meldingsinnhold og format på indre melding. Dette håndteres gjennom egne Feilmeldinger.

Dokumentasjonen av feilhåndtering er delt opp i følgende kapitler:

table(table table-striped).
| "Forretningsfeil":Forretningsfeil | Hva er en forretningsfeil og hvordan skal den håndteres? |
| "Transportfeil":Transportfeil | Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres? |
| "En teknisk gjennomgang av meldingen i forhold til feilhåndtering":teknisk | I hvilken del av meldingen skjer feilen? og hvem gjør hva? |
| "Beskrivelse av feiltyper og feilmeldinger":teknisk | I hvilken del av meldingen skjer feilen? og hvem gjør hva? |
| "Prosess for feilhåndtering":feilhandteringsprosess | Hvordan skal Avsendere melde feil? |


@@ -12,9 +12,12 @@ next: Feilhåndtering/Transportfeil

h2. {{page.title}}

Det overordnede prinsippet for sending av en melding, er failfast - det vil si at feil skal detekteres så tidlig som mulig - da dette gir bedre og raskere feedback til avsender. Dette innebærer at Meldingsformidler kan avvise meldinger som ikke overholder XSD skjema, eller har ugyldige verdier for felter den trenger for videreformidling (eksempelvis Receiver/Sender i StandardBusinessDocumentHeader). Alle aktører skal der det er mulig benytte EBMS signalling for å indikere feilen.
Det overordnede prinsippet for sending av en melding, er "fail-fast":http://en.wikipedia.org/wiki/Fail-fast - det vil si at feil skal detekteres så tidlig som mulig - da dette gir bedre og raskere feedback til avsender.
Dette innebærer at Meldingsformidler kan avvise meldinger som ikke overholder XSD skjema, eller har ugyldige verdier for felter den trenger for videreformidling (eksempelvis Receiver/Sender i StandardBusinessDocumentHeader).
Alle aktører skal der det er mulig benytte EBMS signalling for å indikere feilen.

Postkassene bør gi en EBMS-feil og/eller SOAP Fault dersom det er transport (SOAP/EBMS) eller routing problematikk (SBDH). Ellers bør "Feil":../meldinger/FeilMelding. Dette sikrer at feilene i flyter tilbake til avsender i de tilfeller avsender har gjort feil.
Postkassene skal gi en EBMS-feil og/eller SOAP Fault dersom det er transport (SOAP/EBMS) eller routing problematikk (SBDH).
Ellers sendes feil som egne forretningmeldinger av typen "FeilMelding":../meldinger/FeilMelding. Dette sikrer at feilene i flyter tilbake til avsender i de tilfeller avsender har gjort feil.

table(table table-striped).
|_. Feiltype? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler(MF)? |_. Hva gjør Postkasseleverandør(PK)? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
@@ -24,8 +27,8 @@ table(table table-striped).
| Skjemavalidering | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
| Feil i SBD-signatur | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
| Feil i SBDH | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
| Feil i SBD | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | "Feil":../meldinger/FeilMelding | Manuell håndtering |
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | Manuell håndtering | N/A | "Feil":../meldinger/FeilMelding | Manuell håndtering |
| Feil i SBD | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | "Feil":../meldinger/FeilMelding | N/A |
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | Manuell håndtering | N/A | "Feil":../meldinger/FeilMelding | N/A |
| Intern feil i system | Prøver på ny senere | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | Prøver på ny senere |

h3. Feilmeldinger / kvitteringer
@@ -39,8 +39,6 @@ Feilen må utbedres og ny "Digitalpostmelding":DigitalPostMelding må sendes.
h4. Håndtering av server feil

Feil kategorisert som serverfeil vil oppstå dersom postkasseleverandør har interne feil som stopper behandlingen av den digitale postmeldingen.h3. Attributer

@@ -28,8 +28,13 @@ Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avt
* Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.
** Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet. Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de "Non-Delivery Reports":http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.


Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp avhengig av hvor viktig posten. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.

Mer informasjon om hvordan varsler bestilles kan du lese "her":../begrep/Varsler.h3. Attributer

table(table table-striped).

0 comments on commit 3e77b8d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.