Skip to content
Permalink
Browse files

Fjerner redundant kommentar

  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 3, 2014
1 parent ed4e9db commit 3ed204c9406ab55c7c8a16866970b47c89238a0d
Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2 xsd/README.md
@@ -182,8 +182,6 @@ Ingen endringer.
> Denne filen ligner ikke på noen av xlink.xsd-filene man finner på w3.org.
> Den refereres til fra
> http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/OS/signalSchema/documentation/ebxmlbp-v2.0.4-Document-os-SignalSchema-en.html.
> Filen inneholder bl.a. typisk "tool-generated" initiell dokumentasjon som
> "Comment describing your root element", noe som ikke er så tillitsvekkende.
> Mer offisielle xlink.xsd-filer finnes på http://www.w3.org/1999/xlink.xsd
> og http://www.w3.org/XML/2008/06/xlink.xsd. Kan disse brukes istedet? Dersom

0 comments on commit 3ed204c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.