Skip to content
Permalink
Browse files
oppdaterte doc i fht generering av html dokumentasjon
  • Loading branch information
landro committed Apr 14, 2014
1 parent b0ecb57 commit 3ff7d550ed7d3dc3f30acf074a1a440b2abe4c8a
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 xsd/xsd-doc.textile
@@ -24,5 +24,5 @@ h2. Generere HTML fra XSD
Xs3p http://wiki.fiforms.org/index.php/Xs3p kan brukes til å generere HTML fra XSD slik:

<pre class="brush: bash; toolbar: false">
xsltproc xs3p.xsl /sti/til/sdp-melding.xsd > output.html
xsltproc xs3p/xs3p.xsl sdp-melding.xsd > output.html
</pre>

0 comments on commit 3ff7d55

Please sign in to comment.