Skip to content
Permalink
Browse files

Start arbeid med å omorganisere overliggande sider for å gjera spesif…

…ikasjonen litt klarare og meir tilgjengleg
  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 27, 2014
1 parent a986ce0 commit 423b1eef2de476f1f467ca31494ca83593de854e
Showing with 112 additions and 25 deletions.
  1. +14 −20 Aktorer.textile
  2. +18 −0 Begreper.textile
  3. +69 −0 Meldingsformat.textile
  4. +11 −5 index.textile
@@ -1,32 +1,26 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Roller
title: Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---

h2. Aktører og roller

"!{width:90%}aktorer.jpg!":aktorer.jpg

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:
Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene/rollene i prosessen med å utveksle Sikker Digital Post:

table(table table-striped).
|_. Aktør |_. URN |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | urn:sdp:behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ |
| Ansvarlig enhet | urn:sdp:ansvarlig| Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
Ansvarlig enhet brukes hvis de enkelte enheter har samme organisasjonsnummer som Behandlingsansvarlig eller når den ansvarlige enhet ikke har en selvstendig avtale med Sentralforvalter om bruk av Sikker Digital Post.
Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlige med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender digital post. |
|_. Databehandler | urn:sdp:databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ |
| Teknisk Avsender | urn:sdp:tekniskavsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
|_. Postkasseleverandør | urn:sdp:postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | urn:sdp:mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |
|_. Aktør |_. URN |_. Identifikator |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | urn:sdp:behandlingsansvarlig | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet som skal sende en post til en Mottaker. |
|_. Databehandler | urn:sdp:databehandler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en Sikker Digital Post fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en Sikker Digital Post |
|_. Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
|_. Postkasse | urn:sdp:postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Sentralforvalter | urn:sdp:sentralforvalter | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom behandlingsansvarlig, eventuelle databehandlere, meldingsformidler og postbokser |
|_. Mottaker | urn:sdp:mottaker | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.
Begrepene *Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* har også blitt brukt:

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.
- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten, i de tilfeller der det ikke er mulig eller lite hensiktsmessig at interne enheten selv er identifisert som behandlingsansvarlig (ved å ha et eget sertifikat).
*Ansvarlig enhet* blir satt av *Behandlingsansvarlig* som en del av klargjøring av en post med en identifikator
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

- *Teknisk Avsender* brukes i de tilfeller der *Databehandler* har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH - meldingshåndterer) leverandør.
- *Teknisk Avsender* er blitt brukt som et begrep for en databehandler som leverer ebMS 3.0/MSH tjenester som en underleverandør til en databehandler. Dette begrepet er nå erstattet med mulighet for flere databehandlere.
@@ -0,0 +1,18 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Begreper
headtitle: Sikker digital post - Begreper
---

h2. Begreper

Begrepskatalogen beskriver alle begrep benyttet i implementasjonen av Sikker Digital Post.
Katalogen definerer begrep ved å gi dem en unik adresse (URI), versjon og egenskapar (attributter).

Alle tjenester som benytter eller utveksler informasjon med Sikker Digital Post skal annotere (referere til) disse begrepene i sine implementasjonar (både teknisk gjennom standarder som SA-WSDL og som hyperlenker i dokumentasjon).

Målet er å sikre semantisk interoperabilitet på tvers av tjenestene (alle snakkar om det same).

h2. Oversikt

-- liste av begreper --
@@ -0,0 +1,69 @@
---
layout: default
title: Meldingsformat
headtitle: Sikker digital post - Begreper
---

h2. Meldingsformat

Alle meldinger sendt gjennom Sikker digital post infrastrukturen skal ha samme grunnleggende struktur.

Utgangspunktet er at man har en forretningsmelding som skal formidles gjennom infrastrukturen. Forretningsmeldingen er enten en sikker digital post melding, eller en kvittering/statusmelding relatert til en slik melding. Forretningsmeldingen kan også bestå av en del strukturert informasjon (xml) og etter eller flere vedlegg.

h2. Hovedstruktur

Forretningsmeldingen blir "pakket inn" i flere lag.

h3. Standard Business Document

Standard Business Document standarden lager et skille mellom forretningmeldingen og informasjonen som trengst for å identifisere, addressere og rute meldingen, uavhengig av hvilket
rammeverk som blir brukt for å utføre sendingen.

h3.
<div class="row">
<div class="col-md-12 list-group">

</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
SOAP Header
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
eb:Messaging
</div>
<div class="list-group">
<a href="#" class="list-group-item active">eb:UserMessage</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:MessageInfo</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:PartyInfo</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:CollaborationInfo</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:PayloadInfo</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
SOAP 1.2 Body
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
Standard Business Document
</div>
<div class="list-group">
<a href="#" class="list-group-item">Standard Business Document Header</a>
<a href="#" class="list-group-item">Sikker digital post forretningsmelding</a>
</div>
<div class="panel-footer">
Signatur
</div>
</div>
</div>
</div>
@@ -6,14 +6,20 @@ headtitle: Sikker digital post

h2. Innledning

På denne delen av "begrep.difi.no":/ publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste.
Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasselverandører.
Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Sikker Digital Post":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.

h2. Omfang
Katalogen inneholder følgende:

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren. Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.
* "Definisjon av begreper brukt i Sikker Digital Post":Begreper
* "Oversikt over aktører i løsningen":Aktorer
* "Meldingsformatet som benyttes":Meldingsformat
* "Oversikt over prosesser i løsningen, med fokus på aktører innvolvert, ansvarsfordeling mellom disse og begreper brukt":Prosesser
* "Oversikt over sikring av prosessene":Sikkerhet

I tillegg skal det gis ett overblikk over aktører, roller og meldingsflyt mellom aktørene.
Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":Aktorer, "Meldingsformidler":Aktorer og "Postkasselverandører":Aktorer.

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

h2. Meldingsutveksling

0 comments on commit 423b1ee

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.