Skip to content
Permalink
Browse files

Struktur oppdatert

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
1 parent 86ce06c commit 42688d4eb7e17c029fefeb583d4414b713efa90c
Showing with 14 additions and 9 deletions.
  1. +14 −9 UserMessage/index.textile
@@ -1,21 +1,26 @@
---
layout: default
title: UserMessage
headtitle: Sikker digital post - UserMessage
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

h2. Introduksjon
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:"/index.html" }}":{{page.url}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := ebMS 3.0 relaterte metadata om en forretningmelding
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.html

h3. eb:Messaging

UserMessage blir brukt når innholdet i SOAP-meldingen er en forretningsmelding. I sikker digial post er type forretningsmelding definert i "meldingen":../Melding. eb:UserMessage skal bygges opp ved å tolke innholdet i meldingen som skal formidles, samt settinger angitt i "P-Modes":../Meldingsutveksling

h3. Innhold
h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "mpc":mpc | Konstantverdi som angir kanal som skal benyttes |
{background:#ddd}.| "MessageInfo":MessageInfo | Intern identifikator og timestamp |
| "PartyInfo":PartyInfo | Informasjon om mottaker og avsender |
{background:#ddd}.| "CollaborationInfo":CollabortationInfo | Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen |
| "PayloadInfo":PayloadInfo | Informasjon om selve forretningsmeldingen |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| "mpc":mpc | 1..1 | xs:anyURI | Konstantverdi som angir kanal som skal benyttes |
{background:#ddd}.| "MessageInfo":MessageInfo | 1..1 | eb:MessageInfo | Intern identifikator og timestamp |
| "PartyInfo":PartyInfo | 1..1 | eb:PartyInfo | Informasjon om avsender og mottaker |
{background:#ddd}.| "CollaborationInfo":CollaborationInfo | 1..1 | eb:CollaborationInfo | Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen |
| "PayloadInfo":PayloadInfo | 1..1 | eb:PayloadInfo| Informasjon om selve forretningsmeldingen |

h3. Eksempel

0 comments on commit 42688d4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.