Skip to content
Permalink
Browse files

Update forretningsprosess_utskrift.textile

#155 Oppdatert fotnoter
  • Loading branch information...
henrikpaus committed Nov 18, 2014
1 parent eecf93d commit 42f6cddc295c85c55654683b95714f33b8e7ebe3
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +7 −7 forretningslag/forretningsprosess_utskrift.textile
@@ -14,7 +14,7 @@ MERK : UTKAST - UNDER ARBEID

h2. Prosess for sending av papir post

"Meldingen":../meldinger/ i Sikker digital post flyter mellom "Aktørene":Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
"Meldingen":../meldinger/ i Sikker digital post flyter mellom "Aktørene":Aktorer slik det beskrives i flytdiagrammet under.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

@@ -30,17 +30,17 @@ table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Utskriftstjeneste":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering. |
| "MottaksKvittering[2]":../meldinger/MottaksKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "PostlagtKvittering[3]":../meldinger/PostlagtKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturpostKvittering[5]":../meldinger/ReturpostKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[4] |
| "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering [2] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering [3] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering [4] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[5] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

fn2. "Mottakskvittering":../meldinger/Mottakskvittering sendes så fort utskriftstjenesten har mottatt "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding og lagt den i kø for utskrift. Altså kort tid etter at "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding er sendt.

fn3. Utskriftstjenesten samler sammen alle utskrifter til en utskriftsjobb hver dag. Når dette er fullført og posten er postlagt vil utskriftstjenesten sende over "Postlagtkvittering":../meldinger/Postlagtkvittering. Disse vil dermed komme tilbake i daglige puljer til Avsender.

fn4. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og Postlagtkvittering
fn4. "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering blir kun dersom returpost håndtering er bestilt i "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding. Returpost som er fysisk ødelagt slik at ikke posten kan identifiseres vil bli levert til returadressen oppgitt så lenge denne er leselig.

fn5. "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering blir kun dersom returpost håndtering er bestilt i "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding. Returpost som er fysisk ødelagt slik at ikke posten kan identifiseres vil bli levert til returadressen oppgitt så lenge denne er leselig.
fn5. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og Postlagtkvittering

0 comments on commit 42f6cdd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.