Skip to content
Permalink
Browse files

rettet lenke feil.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 11, 2014
1 parent 0d25127 commit 4328727b4e95293d662fb58bee27fdf95c0e336e
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 forretningslag/Dokumentpakke/index.textile
@@ -16,7 +16,7 @@ Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../../meldinger/DigitalPostMe
"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten.
Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":ASiC_sikkerhet.
Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":../Sikkerhet/ASiC_sikkerhet.

Sikker Digital Post har definert et eget begrep "Manifest":Manifest som inneholder metadata relatert til hver fil.

0 comments on commit 4328727

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.