Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #161 from digipost/xsd-forslag

Sett igjennom endringsforslag for fysisk post, som ser veldig bra ut. Nå må bare begrepsdefinisjonene oppdateres slik at det er 100% sync. ref. #155
  • Loading branch information...
aberner committed Dec 2, 2014
2 parents daca2b2 + fae6038 commit 4348dac1001da943ddec159ba684692f1d7ee243
Showing with 88 additions and 49 deletions.
  1. +23 −21 eksempler/sdpMelding-print.xml
  2. +1 −1 xsd/sdp-felles.xsd
  3. +64 −27 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -58,29 +58,31 @@
<fakturaReferanse>ØK1</fakturaReferanse>
</avsender>

<mottaker>
<person>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
</person>
</mottaker>

<fysiskPostInfo>
<mottaker>Ola Nordmann</mottaker>
<norskMottakeradresse>
<adresselinje1>Grev Wedels Plass 9</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>0151</postnummer>
<poststed>OSLO</poststed>
</norskMottakeradresse>
<posttype>A</posttype>
<returPostmottaker>DIFI Returpost</returPostmottaker>
<returadresse>
<adresselinje1>Skrivarvegen 2</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>6863</postnummer>
<poststed>LEIKANGER</poststed>
</returadresse>
<mottaker>
<navn>Ola Nordmann</navn>
<norskAdresse>
<adresselinje1>Grev Wedels Plass 9</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>0151</postnummer>
<poststed>OSLO</poststed>
</norskAdresse>
</mottaker>
<posttype>A</posttype>
<utskriftsfarge>SORT_HVIT</utskriftsfarge>
<retur>
<postHaandtering>DIREKTE_RETUR</postHaandtering>
<mottaker>
<navn>DIFI Returpost</navn>
<norskAdresse>
<adresselinje1>Skrivarvegen 2</adresselinje1>
<adresselinje2></adresselinje2>
<postnummer>6863</postnummer>
<poststed>LEIKANGER</poststed>
</norskAdresse>
</mottaker>
</retur>
</fysiskPostInfo>

<dokumentpakkefingeravtrykk>
@@ -43,7 +43,7 @@

<xsd:complexType name="Mottaker">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="person" type="Person" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="person" type="Person" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -29,16 +29,18 @@
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="mottaker" type="Mottaker" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Mottakeren av meldingen.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element name="fysiskPostInfo" type="FysiskPostInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="digitalPostInfo" type="DigitalPostInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="mottaker" type="Mottaker" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Mottakeren av meldingen.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="digitalPostInfo" type="DigitalPostInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="dokumentpakkefingeravtrykk" type="ds:ReferenceType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
@@ -190,37 +192,72 @@

<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fysiskPostadresse" type="FysiskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="posttype" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="B"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="mottaker" type="FysiskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" >
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informasjon for å adressere fysisk post til mottakeren.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="returPostHaandtering" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="DIREKTE_RETUR"/>
<xsd:enumeration value="MAKULERING_MED_MELDING"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="posttype" type="FysiskPostType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="utskriftsfarge" type="Utskriftsfarge" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="retur" type="FysiskPostRetur" minOccurs="1" maxOccurs="1" >
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informasjon som brukes ved retur av post som av en eller annen grunn ikke kan levers til mottaker.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="returPostAdresse" type="NorskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FysiskPostadresse">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
En fysisk postadresse består av navnet på adressaten og enten en norsk eller utenlandsk postadresse.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="navn" type="Navn" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="norskMottakeradresse" type="NorskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="utenlandskMottakeradresse" type="UtenlandskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="norskAdresse" type="NorskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="utenlandskAdresse" type="UtenlandskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FysiskPostRetur">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="postHaandtering" type="FysiskPostReturhaandtering" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="mottaker" type="FysiskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" >
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Returpost blir adressert hit.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Utskriftsfarge">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="SORT_HVIT" />
<xsd:enumeration value="FARGE" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="FysiskPostType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="B"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="FysiskPostReturhaandtering">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="DIREKTE_RETUR"/>
<xsd:enumeration value="MAKULERING_MED_MELDING"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="NorskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

0 comments on commit 4348dac

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.