Skip to content
Permalink
Browse files

#108 lagt inn beskrivelse av hvordan kvitteringer kan hentes i parall…

…el og hvordan man kan kvittere på forrige og hente neste kvittering samtidig
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 19, 2014
1 parent 063603b commit 44244837d4f3149ab063e6979d1449ef0f62fda5
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 forretningslag/forretningsprosess_kvittering.textile
@@ -25,4 +25,28 @@ table(table table-striped).
| Kvittering/Feilmelding | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering i tillegg til eventuelle "Feilmeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| Hent Kvittering/Feilmelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvittering/Feilmelding ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger. |

h3. Henting av kvitteringer i parallel

Meldingsformidler støtter at Avsender kan hente kvitteringer i parallel.
Meldingformidler gjør kvitteringer som hentes utilgjengelig i 5 minutter i påvente av en eb:Reciept().

Avsender kan hente kvitteringer fra flere tråder uten vesentlig risiko for race conditions mellom trådene (man unngår at trådene jobber på samme kvittering).
Dette har også en fordel i feilsituasjoner hos avsender (intern feil for en gitt forsendelse), da den ikke vil lage en "propp" i MPCen til avsenderen som gjør at avsenderen aldri klarer å motta kvitteringer for påfølgende forsendelser
– og i verste fall ender opp med å iverksette alternativ håndtering av disse brevene fordi det aldri blir mottatt transportkvittering.

h3. Kvittere på mottatt kvittering og hente neste kvittering samtidig

ebMS 3.0 standarden og også meldingsformdiler støtter at en Avsender kan bekrefte (eb:Reciept) forrige kvittering på neste forespørsel (eb:PullRequest).
Dette reduserer antall transportmeldinger i forbindelse med hente kvitteringer og effektiviserer dermed prosessen.

I java klienten for sikker digital post gjøres dette slik:

<pre class="brush: bash; toolbar: false">
SikkerDigitalPostKlient.hentKvitteringOgBekreftForrige(kvitteringForespoersel, forrigeKvittering)
</pre>fn1. Dette er feilsituasjoner som vil kreve manuell oppfølging fra Avsender og av en art som ikke lar seg løse automatisk. Typisk eksempel kan være at Mottaker har skiftet postboks, og at meldingen er feilsendt.


0 comments on commit 4424483

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.