Skip to content
Permalink
Browse files

#51 - detaljering eigar transportinformasjon

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 11, 2014
1 parent 8c42072 commit 448a4446c13d3bd66a2963ad3963ce06bf7aac75
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 forretningslag/meldingsformat.textile
@@ -27,6 +27,6 @@ table(table table-striped table-condensed).
| Dokumentpakke | "Avsender":Aktorer | Manifest/Avsender | Signerte bruksvilkår med Sentralforvalter | Eierskapet til dokumentpakken blir bruk til å garantere integriteten til dokumentpakken over tid. Det kan tenkes at dokumentpakken blir signert av en "Databehandler":Aktorer. I så tilfelle bør dette klart framkomme av selve dokumentet, slik at Mottaker forstår sammenhengen. |
| Forretningmelding | "Avsender":Aktorer | DigitalPostMelding/Avsender | Registrert hos Sentralforvalter | Vil som regel være den samme som eier av dokumentpakken. |
| Standard Business Document | "Avsender":Aktorer | DigitalPostMelding/Avsender | Registrert hos Sentralforvalter | Skal alltid være den samme som eier av Forretningsmelding |
| Transportinformasjon | "Avsender": Aktorer | SBDH/Sender | Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter | Kan være den samme som over, men det er her det er forventet at det oftest vil være en "Databehandler":Aktorer. |
| Transportinformasjon | "Avsender": Aktorer | SBDH/Sender | Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter | Aktøren som er ansvarlig for kommunikasjon med Meldingsformidler. Bør være den samme som over, men kan være en "Databehandler":Aktorer |

Meldingsformidler er ansvarlig for å validere eier-integriteten i meldingen på vegne av Sentralforvalter. Meldinger som ikke har gyldig integritet blir avvist. Integriteten blir sjekket ved å sammenligne virksomhetsidentifikator i virksomhetssertifikat med identifikator i meldingen på signaturen relatert til den delen av meldingen.

0 comments on commit 448a444

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.