Skip to content
Permalink
Browse files
Legger inn Innkalling på nettsiden for å vise den på utvidelser.
Det er såpas mange attributter, eller typer, i denne xsd-en at jeg tenker
det er viktigere å se på xsd-en enn å få en beskrivelse i form av en tabell.
  • Loading branch information
eivinhb committed May 10, 2019
1 parent 1ab4f42 commit 44fd6aca26d8cf0a6e7a39609079b52de9e1c9ac
@@ -23,17 +23,15 @@
<informasjon>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">
Karianne Karlsen
<tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234
</tekst>
Kommunenummer: 1234</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
@@ -0,0 +1,75 @@
---
layout: default
title: Innkalling
headtitle: Sikker digital post - Innkalling
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling
next: utskrift

---

- Definisjon := Innkalling
- Mime-Type := application/vnd.difi.dpi.innkalling+xml
- Datatype := complexType
- Kommentar := Definerer en innkalling som presenteres for innbygger i postkassen.
- XSD := https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/innkalling.xsd

h3. Attributer
Se xsd for informasjon om domenet.

Merk: I typen 'tekst' betyr formatering i xml-en noe. Linjeskift og tabulatorer vil altså bli brukt aktivt til formatering av teksten i postkassen.
Dette kommer frem av eksempelet under hvor informasjonen ønskes formatert på en spesiell måte. Legg ekstra merke til at tabularorer er fjernet i
forkant av linjene. Tabulatorer kan benyttes for å gjøre indenteringer i teksten.

h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<innkalling>
<fra-tidspunkt>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra-tidspunkt>
<til-tidspunkt>2019-09-09T21:00:00+02:00</til-tidspunkt>
<tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>
<oppmøte-informasjon lang="nb">Hei Ola, velkommen til ditt første valg. Husk å møte opp i god tid. Det kan bli litt kø og ventetid.</oppmøte-informasjon>
<møteplass>
<tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen 09.09.2019</tittel>
<navn>Sagene skole</navn>
<gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
<postnummer>0473</postnummer>
<sted>Oslo</sted>
<land>Norge</land>
<geo-lokasjon>
<lengde>59.9309</lengde>
<bredde>10.7592201</bredde>
</geo-lokasjon>
</møteplass>
<strekkode>
<strekkode-verdi>1234567890</strekkode-verdi>
<strekkode-type>code-128</strekkode-type>
<tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.</tekst>
</strekkode>
<informasjon>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
<tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
</info>
</informasjon>
<lenker>
<lenke>
<navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
<url>https://valg.no</url>
</lenke>
</lenker>
</innkalling>
</pre>
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post - Lenke utenfor brev
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser/Lenke
next: utskrift
next: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling

---

@@ -9,6 +9,7 @@ next: Forretningslag/Utvidelser/Lenke

children:
- name: Forretningslag/Utvidelser/Lenke
- name: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling

---

@@ -27,3 +28,4 @@ h3. Utvidelser
table(table table-striped).
|_. Fil |_. Mime-Type |_. Digipost |_. e-Boks |
| "Lenke utenfor brev":Lenke | @application/vnd.difi.dpi.lenke+xml@ | Ja | Ja |
| "Innkalling":Innkalling | @application/vnd.difi.dpi.innkalling+xml@ | Ja | Ja |

0 comments on commit 44fd6ac

Please sign in to comment.