Skip to content
Permalink
Browse files

Update index.textile

  • Loading branch information...
eoftedal committed Mar 26, 2014
1 parent dd2d694 commit 45ae8975f19844232b7e29248198c5b6e3bd3581
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 index.textile
@@ -41,11 +41,11 @@ h3. Identifikatorer

Meldingen har flere identifikatorer. I den grad det er mulig så er det prøvd å benytte åpne og tilgjengelige identifikatorer (for eksempel organisasjonsnummer). Dersom ikke annet er angitt, så er det sterkt anbefalt at man benytter en "GUID":http://en.wikipedia.org/wiki/Guid som verdi for identifikatoren.

* sbdh/InstanceIdentifier - dette er avsenders unike nøkkel for postmeldingen (og oppstår før avsender kontakter MSH-komponenten). Skal kunne benyttes som sporingsnummer i feilsøk relatert til forsendelsen. Note: Kan benyttes av MSH som eb/conversationID ved å konkatenere med informasjon om avsender (f.eks. idenfificator@avsenderorgnr)
* sbdh/InstanceIdentifier - dette er avsenders unike nøkkel for postmeldingen (og oppstår før avsender kontakter MSH-komponenten). Skal kunne benyttes som sporingsnummer i feilsøk relatert til forsendelsen. Note: Kan benyttes av MSH som eb/conversationID ved å konkatenere med informasjon om avsender (f.eks. InstanceIdentifier@avsenderorgnr)
* eb/MessageId - dette er den unike identifikatoren for et gitt meldingshopp (for eksempel fra avsender's MSH til meldingsformidler's MSH). Satt av MSH.
* eb/ConversationId - dette er ebMS's bindeledd i mellom de forskjellige meldinghopp. Skal benyttes ved påfølgende meldingsutvekslinger relatert til den opprinnelige meldingen, for eksempel forskjellige typer kvitteringer eller melding om tilbaketrekking.

* sbdh/Sender - organisasjonsnummer til eier av avsenders MSH. Merk at denne kan avvike fra spm/Avsender.
* sbdh/Sender - organisasjonsnummer til eier av avsenders MSH. Merk at denne kan avvike fra spMelding/Avsender.
* sbdh/Reciever - organisasjonsnummer til endelig mottaker av postmelding. P.t. ett av tre, Digipost, eBoks eller utskriftstjeneste. Hentes fra Oppslagstjenesten.
* spMelding/Avsender - organisasjonsnummer til den som eier dokumentet/meldingen som blir sendt.

0 comments on commit 45ae897

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.