Skip to content
Permalink
Browse files
Flyttet på alle filer knyttet til SDB slik at de er samlet sammen.
Lagt til UML diagram for SDB og oppdatert uml diagram for Melding
 • Loading branch information
Arne Berner committed Apr 6, 2014
1 parent 313afe7 commit 45cdedef9e5c886fcd677b7fc1ea7e7a7f9373e0
Showing with 274 additions and 291 deletions.
 1. +6 −6 AktorIdentifikatorer.textile
 2. +2 −2 Aktorer.textile
 3. +0 −20 DigitalPostInfo.textile
 4. +0 −14 DokumentDato.textile
 5. +2 −0 Dokumentformat/index.textile
 6. 0 { → Dokumentpakke}/ASiC_sikkerhet.textile
 7. 0 { → Dokumentpakke}/Dokument.textile
 8. +2 −2 { → Dokumentpakke}/Manifest.textile
 9. +1 −1 { → Dokumentpakke}/Tittel.textile
 10. +3 −3 ASiC.textile → Dokumentpakke/index.textile
 11. +1 −1 Feilhaandtering.textile
 12. +0 −48 Melding.textile
 13. +4 −4 MeldingsIdentifikatorer.textile
 14. +0 −21 Meldingstyper/DigitalPostMelding.textile
 15. +0 −21 Meldingstyper/FeilMelding.textile
 16. BIN Meldingstyper/meldingstyper.jpg
 17. BIN Meldingstyper/meldingstyper.vsd
 18. +41 −39 Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse.textile
 19. +43 −41 Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel.textile
 20. +16 −16 Sertifikatbruk.textile
 21. +3 −3 { → StandardBusinessDocument}/DocumentIdentification.textile
 22. 0 {Meldingstyper → StandardBusinessDocument/Melding}/AapningsMelding.textile
 23. +4 −4 { → StandardBusinessDocument/Melding}/Avsender.textile
 24. +22 −0 StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostInfo.textile
 25. +4 −4 { → StandardBusinessDocument/Melding}/DigitalPostMelding.textile
 26. +5 −4 { → StandardBusinessDocument/Melding}/Dokumentpakke.textile
 27. 0 { → StandardBusinessDocument/Melding}/EpostVarsel.textile
 28. +21 −0 StandardBusinessDocument/Melding/FeilMelding.textile
 29. 0 { → StandardBusinessDocument/Melding}/FysiskPostInfo.textile
 30. +2 −4 {Meldingstyper → StandardBusinessDocument/Melding}/KvitteringsMelding.textile
 31. 0 {Meldingstyper → StandardBusinessDocument/Melding}/LeveringsMelding.textile
 32. +1 −0 { → StandardBusinessDocument/Melding}/Mottaker.textile
 33. 0 { → StandardBusinessDocument/Melding}/OrderReference.textile
 34. +7 −7 { → StandardBusinessDocument/Melding}/Person.textile
 35. 0 { → StandardBusinessDocument/Melding}/Repetisjoner.textile
 36. +1 −1 { → StandardBusinessDocument/Melding}/SmsVarsel.textile
 37. 0 { → StandardBusinessDocument/Melding}/Varsler.textile
 38. +2 −3 ...gstyper/VarslingsMelding.textile → StandardBusinessDocument/Melding/VarslingfeiletMelding.textile
 39. +49 −0 StandardBusinessDocument/Melding/index.textile
 40. BIN StandardBusinessDocument/Melding/uml_diagram.jpg
 41. +1 −1 { → StandardBusinessDocument}/Receiver.textile
 42. +1 −1 { → StandardBusinessDocument}/Sender.textile
 43. +3 −3 { → StandardBusinessDocument}/StandardBusinessDocumentHeader.textile
 44. +8 −4 StandardBusinessDocument.textile → StandardBusinessDocument/index.textile
 45. BIN StandardBusinessDocument/uml_diagram.jpg
 46. BIN StandardBusinessDocument/uml_diagram.vsd
 47. +5 −1 eksempler/soap/5_response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
 48. +8 −5 index.textile
 49. +6 −7 xsd/README.textile
@@ -11,12 +11,12 @@ Her er en oversikt over identifikatorene som er bruk i Digital Postforsendelse o
Ved kvitteringer/meldinger fra Postkasseleverandør eller meldingsformidlerleverandør tilbake til Offentlig virksomhet er identifikatorene for Sender og Receiver snudd.

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Aktør |_. Datatype |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | *"Mottaker":Mottaker* | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Behandlingsansvarlig*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator | 0..1 | *Ansvarlig enhet* | "xsd:String":/Felles/avsenderidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Databehandler* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Postkasseleverandør*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
| "ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Databehandler* eller *Teknisk Avsender* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator":StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker | 1..1 | *"Mottaker":StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker* | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier":StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 1..1 | *Behandlingsansvarlig*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 0..1 | *Ansvarlig enhet* | "xsd:String":/Felles/avsenderidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":StandardBusinessDocument/Sender | 1..1 | *Databehandler* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier":StandardBusinessDocument/Receiver | 1..1 | *Postkasseleverandør*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
| "ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId":UserMessage/PartyInfo | 1..1 | *Databehandler* eller *Teknisk Avsender* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| Virksomhetssertifikat | 1..1 | *Databehandler* | X509 med et "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |

Aktørene og identifikatorene kan illustreres på følgende måte:
@@ -12,12 +12,12 @@ Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgend

{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
Ansvarlig enhet brukes hvis de enkelte enheter har samme organisasjonsnummer som Behandlingsansvarlig eller når den ansvarlige enhet ikke har en selvstendig avtale med Sentralforvalter om bruk av Sikker Digital Post.
Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlige med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender digital post. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |

This file was deleted.

This file was deleted.

@@ -16,6 +16,8 @@ Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet bli

Visning av PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.

Spesielle regler knyttet til de enkelte dokument formatene:

* "HTML dokumenter":html


File renamed without changes.
File renamed without changes.
@@ -14,8 +14,8 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
| "Mottaker":../StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker |
| "Avsender":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| hoveddokument | 1..1 | "sdp:Dokument":Dokument |
| vedlegg | 0..99 | "sdp:Dokument":Dokument |

@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Beskrivende tittel for den sikre digitale posten. Skal kunne benyttes til å informere sluttbruker om meldingen
- Datatype := complexType
@@ -6,7 +6,7 @@ headtitle: Sikker digital post - ASiC

h2. Introduksjon

Dokumentpakke inngår kun i "Meldingstypen":Melding "DigitalPostMelding":Meldingstyper/DigitalPostMelding.
Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../StandardBusinessDocument/Meldingstyper/DigitalPostMelding.

"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten. Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

@@ -24,8 +24,8 @@ h3. Innhold

h3. Eksempel

* "Manifest":eksempler/sdpManifest.xml
* "Full dokumentpakke":eksempler/post.asice.zip
* "Manifest":../eksempler/sdpManifest.xml
* "Full dokumentpakke":../eksempler/post.asice.zip

h3. Refererte standarder

@@ -7,7 +7,7 @@ headtitle: Sikker digital post
h3. Feiltyper

Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og ikke forretningsfeil.
Forretningsfeil sendes som egne "forretningsmeldinger":Melding og er ikke beskrivet videre her.
Forretningsfeil sendes som egne "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ og er ikke beskrivet videre her.

h3. Feil ved meldingsutveksling

This file was deleted.

@@ -12,13 +12,13 @@ h3. Unik Identifikator for forsendelsen.
Denne identifikatoren opprettes av Databehandler og skal unikt identifiserer forsendelsen.

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.DocumentIdentification.InstanceIdentifier":DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.DocumentIdentification.InstanceIdentifier":StandardBusinessDocument/DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |

h3. Identifikatorer brukt i forsendelsen punkt til punkt.

Disse identifikatorene benyttes for å spore en melding og tilhørende meldinger i en samtale.

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Beskrivelse |
{background:#ddd}.| eb:Messaging.MessageInfo.MessageId | 1..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer meldingen |
| eb:Messaging.MessageInfo.RefToMessageId | 0..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer meldingen dette er et svar på |
{background:#ddd}.| eb:Messaging.CollaborationInfo.ConversationId | 0..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer første melding i samtalen, kan brukes på tvers av Aktører |
{background:#ddd}.| "eb:Messaging.MessageInfo.MessageId":UserMessage/MessageInfo | 1..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer meldingen |
| "eb:Messaging.MessageInfo.RefToMessageId":UserMessage/MessageInfo | 0..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer meldingen dette er et svar på |
{background:#ddd}.| "eb:Messaging.CollaborationInfo.ConversationId":UserMessage/CollaborationInfo | 0..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer første melding i samtalen, kan brukes på tvers av Aktører |

This file was deleted.

This file was deleted.

Binary file not shown.
Binary file not shown.
Loading

0 comments on commit 45cdede

Please sign in to comment.