Skip to content
Permalink
Browse files
Fikser typo: xsd:datetime -> xsd:dateTime
  • Loading branch information
runeflobakk committed Jan 13, 2015
1 parent c42895c commit 463fb274e45d2a88d89c73cff71a26c0287e499f
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -93,7 +93,7 @@
<xsd:documentation>Dag når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Posten tilgjengeliggjøres da ved midnatt. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:datetime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dag og Tidspunkt for når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

0 comments on commit 463fb27

Please sign in to comment.