Skip to content
Permalink
Browse files

Fiks utf-8 feil i generering

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Apr 4, 2014
1 parent d6d269d commit 46f8e9d683cd3c6a657eda594809619371803ca2
Showing with 2 additions and 9 deletions.
  1. +1 −4 Aktorer.textile
  2. +1 −4 Dokumentformat/html.textile
  3. +0 −1 Dokumentformat/index.textile
@@ -1,18 +1,15 @@
---
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---

h2. Aktører og roller


"!{width:90%}aktorer.jpg!":aktorer.jpg

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
@@ -12,7 +12,6 @@ group: SikkerDigitalPost/Dokumentformat
- Kilde := DIFI
- Kommentar :=


Dersom en melding er levert som ren HTML vil denne vises til posttmottaker uten bruk av nettlesertillegg.

h3. Begrensninger
@@ -30,6 +29,4 @@ Det anbefales at HTML overholder W3C og WCAG av hensyn til tilgjengeligheten og

h3. Feilhåndtering

HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.


HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.
@@ -14,7 +14,6 @@ Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.
Det utføres ingen endringer i innholdet i mottatte dokumenter.
Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet blir vist i et eget vindu/frame.


Visning av PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.


0 comments on commit 46f8e9d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.