Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' into xsd-forslag

 • Loading branch information...
runeflobakk committed May 13, 2014
2 parents 8549460 + 806fca0 commit 477b510d42c8e85c20c26366b34b27e23743c566
Showing with 843 additions and 727 deletions.
 1. +6 −5 AktorIdentifikatorer.textile
 2. +5 −4 Aktorer.textile
 3. +3 −0 EksepederePost.textile
 4. +1 −2 Feilhaandtering.textile
 5. +6 −3 MeldingsIdentifikatorer.textile
 6. +0 −40 Meldingsutveksling.textile
 7. +36 −29 Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse.textile
 8. +35 −28 Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel.textile
 9. +15 −1 Meldingsutveksling/index.textile
 10. +5 −2 Messaging.textile
 11. +1 −5 Sertifikatbruk.textile
 12. +1 −1 StandardBusinessDocument/Melding/{AapningsMelding.textile → AapningsKvittering.textile}
 13. +5 −3 StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding.textile
 14. +1 −1 StandardBusinessDocument/Melding/EpostVarsel.textile
 15. +4 −2 StandardBusinessDocument/Melding/FeilMelding.textile
 16. +0 −24 StandardBusinessDocument/Melding/KaranteneMelding.textile
 17. +3 −1 StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding.textile
 18. +3 −3 StandardBusinessDocument/Melding/{LeveringsMelding.textile → LeveringsKvittering.textile}
 19. +1 −1 StandardBusinessDocument/Melding/SmsVarsel.textile
 20. +5 −3 StandardBusinessDocument/Melding/{KaranteneKvittering.textile → TilbaketrekkingsKvittering.textile}
 21. +26 −0 StandardBusinessDocument/Melding/TilbaketrekkingsMelding.textile
 22. +5 −3 StandardBusinessDocument/Melding/{VarslingfeiletMelding.textile → VarslingfeiletKvittering.textile}
 23. +7 −6 StandardBusinessDocument/Melding/index.textile
 24. +3 −3 StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader.textile
 25. BIN StandardBusinessDocument/uml_diagram.jpg
 26. +5 −2 UserMessage/CollaborationInfo.textile
 27. +5 −2 UserMessage/MessageInfo.textile
 28. +6 −3 UserMessage/PartyInfo.textile
 29. +9 −5 UserMessage/PayloadInfo.textile
 30. +6 −3 UserMessage/index.textile
 31. +12 −2 UserMessage/mpc.textile
 32. +4 −1 VedleggsListe.textile
 33. +6 −4 WebserviceSecurity.textile
 34. +88 −111 eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
 35. +66 −64 ...p/1_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
 36. +91 −110 eksempler/soap/3_request_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse.xml
 37. +66 −64 ...soap/3_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_postkasse_til_meldingsformidler.xml
 38. +57 −64 ...soap/4_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse.xml
 39. +60 −15 ...r/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
 40. +73 −20 eksempler/soap/5_response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
 41. +104 −72 eksempler/soap/5_response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
 42. +6 −11 index.textile
 43. +1 −1 meldingsstruktur.textile
 44. +1 −3 referanser.textile
@@ -4,20 +4,21 @@ title: Aktøridentifikatorer
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---


h2. {{page.title}}

Aktørene identifiseres både i forskjellige deler av postforsendelsen og med forskjellige identifikatorer.
Her er en oversikt over identifikatorene som er bruk i Digital Postforsendelse og hvilken aktør de peker på i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger.
Ved kvitteringer/meldinger fra Postkasseleverandør eller meldingsformidlerleverandør tilbake til Offentlig virksomhet er identifikatorene for Sender og Receiver snudd.

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Aktør |_. Datatype |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator":StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker | 1..1 | *"Mottaker":StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker* | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator":StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker | 1..1 | *"Mottaker":StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker* | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier":StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 1..1 | *Behandlingsansvarlig*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 0..1 | *Ansvarlig enhet* | "xsd:String":/Felles/avsenderidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 0..1 | *Ansvarlig enhet* | "xsd:String":/Felles/avsenderidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":StandardBusinessDocument/Sender | 1..1 | *Databehandler* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier":StandardBusinessDocument/Receiver | 1..1 | *Postkasseleverandør*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier":StandardBusinessDocument/Receiver | 1..1 | *Postkasseleverandør*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
| "ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId":UserMessage/PartyInfo | 1..1 | *Databehandler* eller *Teknisk Avsender* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| Virksomhetssertifikat | 1..1 | *Databehandler* | X509 med et "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
| Virksomhetssertifikat | 1..1 | *Databehandler* | X509 med et "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |

Aktørene og identifikatorene kan illustreres på følgende måte:
(Illustrasjonen viser Identifikatoren brukt i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger.
@@ -10,17 +10,18 @@ h2. Aktører og roller

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:

{background:#ddd}.|_. Aktør |_. URN |_. Beskrivelse |
table(table table-striped).
|_. Aktør |_. URN |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | urn:sdp:behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | urn:sdp:ansvarlig| Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
| Ansvarlig enhet | urn:sdp:ansvarlig| Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
Ansvarlig enhet brukes hvis de enkelte enheter har samme organisasjonsnummer som Behandlingsansvarlig eller når den ansvarlige enhet ikke har en selvstendig avtale med Sentralforvalter om bruk av Sikker Digital Post.
Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlige med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender digital post. |
|_. Databehandler | urn:sdp:databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | urn:sdp:tekniskavsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
| Teknisk Avsender | urn:sdp:tekniskavsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | urn:sdp:postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Postkasseleverandør | urn:sdp:postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | urn:sdp:mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.
@@ -3,6 +3,9 @@ layout: default
title: Ekspedere Post
headtitle: Sikker digital post
---

h2. {{page.title}}

Ekspedere post er prosessen som må gjennomføres hos avsender for å sende post til Meldingsformidler.

Dette er beskrever i "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Posttjeneste v 1.0":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf datert 16.08.2013 på følgende måte:
@@ -4,7 +4,7 @@ title: Meldingsutveksling - Feilhåndtering
headtitle: Sikker digital post
---

h3. Feiltyper
h2. Feiltyper

Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og ikke forretningsfeil.
Forretningsfeil sendes som egne "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ og er ikke beskrivet videre her.
@@ -46,7 +46,6 @@ For disse tilfellene kan Avsender prøve å sende meldingen på nytt, da feilen

h3. Eksempel


<pre class="brush: bash; toolbar: false">

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
@@ -4,21 +4,24 @@ title: Meldingsidentifikatorer
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document Header
---

h2. {{page.title}}

En postforsendelse identifiseres både i forhold til forsendelsen ende-til-ende og punkt-til-punkt.

h3. Unik Identifikator for forsendelsen.

Denne identifikatoren opprettes av Databehandler og skal unikt identifiserer forsendelsen.

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.DocumentIdentification.InstanceIdentifier":StandardBusinessDocument/DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |
| "StandardBusinessDocument.DocumentIdentification.InstanceIdentifier":StandardBusinessDocument/DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |

h3. Identifikatorer brukt i forsendelsen punkt til punkt.

Disse identifikatorene benyttes for å spore en melding og tilhørende meldinger i en samtale.

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Beskrivelse |
{background:#ddd}.| "eb:Messaging.MessageInfo.MessageId":UserMessage/MessageInfo | 1..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer meldingen |
| "eb:Messaging.MessageInfo.MessageId":UserMessage/MessageInfo | 1..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer meldingen |
| "eb:Messaging.MessageInfo.RefToMessageId":UserMessage/MessageInfo | 0..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer meldingen dette er et svar på |
{background:#ddd}.| "eb:Messaging.CollaborationInfo.ConversationId":UserMessage/CollaborationInfo | 0..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer første melding i samtalen, kan brukes på tvers av Aktører |
| "eb:Messaging.CollaborationInfo.ConversationId":UserMessage/CollaborationInfo | 0..1 | tns:non-empty-string | GUID som unikt identifiserer første melding i samtalen, kan brukes på tvers av Aktører |

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -1,72 +1,79 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling i Sikker Digital Post - FormidleDigitalPostForsendelse
title: FormidleDigitalPostForsendelse
headtitle: Sikker digital post
---

h2. {{page.title }}

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen FormidleDigitalPostForsendelse. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h5. Generelle parametere
h3. Generelle parametere

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
{background:#ddd}.| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
{background:#ddd}.| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
{background:#ddd}.| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../StandardBusinessDocument/Receiver%% |
{background:#ddd}.| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |

h5. Protokoll
h3. Protokoll

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h5.
h3. BusinessInfo

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "urn:sdp:service:sdp" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling
h3. ErrorHandling

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | ??ikke avklart?? |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

h5. Pålitlighet
h3. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h5. Sikkerhet
h3. Sikkerhet

{background:#ddd}.|_. P-Mode |_. Verdi |
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | "1.1" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | "RSA-SHA256" |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | - ikke relevant - |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | - ikke relevant -|
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | false |
{background:#ddd}.| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern |

h3. Eksempler
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 477b510

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.