Skip to content
Permalink
Browse files
#51 endå meir klargjering roller/aktører + vask prosess for sending
  • Loading branch information
Rune Kjørlaug committed Jun 11, 2014
1 parent 0267a58 commit 490eeb2d8990c381e639866a5be0b5b13bac15a7
Showing with 27 additions and 19 deletions.
  1. +16 −8 forretningslag/Aktorer.textile
  2. +11 −11 forretningslag/forretningsprosess.textile
@@ -14,13 +14,13 @@ h2. Aktører

Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene i prosessen med å utveksle Sikker Digital Post:

table(table table-striped).
table(table table-striped table-condensed).
|_. Aktør |_. URN |_. Identifikator |_. Beskrivelse |
| Offentlig virksomhet | urn:sdp:offentligvirksomhet | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet |
| Tilbyder av meldingsformidler | urn:sdp:forvalter-meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr en meldingsformidlingstjeneste, enten direkte eller via underleverandør |
| Tilbyder av postkassetjeneste | urn:sdp:forvalter-postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr postkassetjenester, enten direkte eller via underleverandører |
| Sentralforvalter | urn:sdp:sentralforvalter | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomheter, mottaker og tilbydere av meldingsformidler/postkassetjeneste |
| Mottaker | urn:sdp:mottaker | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |
| Innbygger | urn:sdp:innbygger | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Mottaker av postforsendelsen |

Begrepene *Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* har også blitt brukt:

@@ -32,9 +32,17 @@ Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsent

h2. Roller

table(table table-striped).
|_. Rolle |_. URN |_. Identifikator |_. Beskrivelse |
| Behandlingsansvarlig | urn:sdp:behandlingsansvarlig | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles |
| Databehandler | urn:sdp:databehandler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en Sikker Digital Post fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en Sikker Digital Post |
| Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
| Postkasse | urn:sdp:postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post. |
table(table table-striped table-condensed).
|_. Rolle |_. URN |_. Beskrivelse |
| Avsender[1] | urn:sdp:avsender | Offentlig virksomhet som skal sende en DigitalPostMelding til en mottaker |
| Behandlingsansvarlig[1] | urn:sdp:behandlingsansvarlig | Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles. Vil i de aller fleste tilfeller være synonymt med Avsender |
| Databehandler[1] | urn:sdp:databehandler | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en Sikker Digital Post fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en Sikker Digital Post |
| Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
| Postkasse[2] | urn:sdp:postkasse | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post. |
| Mottaker | urn:sdp:mottaker | Innbyggeren som er mottaker av en digital post melding |

fn1. Avsender-rollen kan være en sammensatt rolle bestående av Avsender, Behandlingsansvarlig og/eller en eller flere databehandlere. For å forenkle dokumentasjonen er denne kompleksiteten skjult bak rollen Avsender, med egne kommentarer i de tilfeller der flere aktører i rollen Avsender medfører utfordringer.

fn2. Printleverandør for utskrift og fysisk forsendelse av post blir i dokumentasjonen håndtert som en postboks, med egne kommentarar der dette medfører utfordringer.

<!-- TODO: Bør inn med figur som viser samanhengen -->
@@ -10,27 +10,27 @@ next: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering

---


h2. Prosess for sending av digital post

"Meldingen":../meldinger/ i Sikker Digital Post flyter mellom "Aktørene":Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
Figuren viser normalflyten for en DigitalpostMelding. Meldingen sendes til meldingsformidleren som videresender til postkassen.
Postkassen sender en LeveringsKvittering etter validering og kontroll av meldingen. Avsender henter så LeveringsKvittering fra meldingsformidleren.

Meldingsflytdiagrammet under kan med fordel lese i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

# Avsender sender en "Digital post Melding":../meldinger/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Postkasse
# Avsender[1] sender en "Digital post Melding":../meldinger/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Postkasse
# Postkasse sender en eller fler "Kvitteringsmeldinger":../meldinger/KvitteringsMelding til Meldingsformidler
# Avsender henter "Kvitteringsmeldinger":../meldinger/KvitteringsMelding fra Meldingsformidler

"!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}DigitalpostMelding.png!":DigitalpostMelding.png
(Meldinger prefikset *eb:* i diagrammet tilhører transportlaget, men er tatt med for å vise sammenhengen)

"!(img-responsive)DigitalpostMelding.png(Prosess for sending av digital post)!":DigitalpostMelding.png

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalpostMelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender mottar en transportkvittering fra Meldingsformidler. Med Transportkvitteringen garanterer Meldingsformidler for at meldingen vil bli videresendt til korrekt postkasse eller printleverandør |
| DigitalpostMelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasseleverandør":StandardBusinessDocument/Receiver | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkasseleverandør kvitterer positivt på at meldingen er mottatt. |
| "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasseleverandør":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassleverandør vil etter validering av "Digital post Melding":../meldinger/DigitalPostMelding levere en kvittering som bekreftet/garanterer at meldingen blir levert til Innbygger. |
| eb:PullRequest | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":Aktorer | Forespørsel om å hente kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. |
| "DigitalpostMelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalpostMelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasse":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkassen har levert en "LeveringsKvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering |
| "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassen sender en "LeveringsKvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering for å signalisere at postkassen har mottatt og behandlet meldingen, og postkassen tar ansvar for å levere denne til Mottaker |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[2] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

fn2. Dette kan være andre typer kvitteringer enn LeveringsKvittering

0 comments on commit 490eeb2

Please sign in to comment.