Skip to content
Permalink
Browse files

enkelt forslag på applikasjonskvittering

  • Loading branch information...
tor-kleiberg committed Mar 27, 2014
1 parent 56295d6 commit 4a88e3f3f9f9650731a0464e2b2b2f7a7b3b8a27
Showing with 59 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 eksempler/sdpKvittering.xml
  2. +51 −0 xsd/sdp-kvittering.xsd
@@ -0,0 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<melding
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10">

<refMeldingId>7122e25b-1870-4183-9889-d7a11dde3bf2</refMeldingId>
<suksess/>

</melding>
@@ -0,0 +1,51 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema version="1.0" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
elementFormDefault="qualified">

<xsd:include schemaLocation="sdp-melding.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="xenc-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation=""/>


<xsd:element name="kvittering" type="sdp:Kvittering"/>


<xsd:complexType name="Kvittering">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="refMeldingsId" type="sdp:GUID" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="suksess" type="sdp:Suksess"></xsd:element>
<xsd:element name="feil" type="sdp:Feil"></xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Suksess">
<!-- TODO: her kan vi vurdere å inkludere tid_levert, e.l. -->
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Feil">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="feilinformasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="1000" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<!-- nedenfor kan være en mulighet dersom vi har en tight SLA på levering og postkasseleverandør er nede
<xsd:element name="kanResendes" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" dewfault="false"/>
-->
<∕xsd:sequence>
</xsd:complexType>


</xsd:schema>

0 comments on commit 4a88e3f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.