Skip to content
Permalink
Browse files

#142 - oppdatert dokumentasjon, lagt inn info om krav til UTF-8

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 24, 2014
1 parent 8c81f2f commit 4aaba775c5130fcfbab644174d70db2c6549ca54
Showing with 7 additions and 2 deletions.
  1. +5 −0 forretningslag/Dokumentformat/index.textile
  2. +2 −2 forretningslag/Dokumentpakke/index.textile
@@ -12,6 +12,7 @@ next: Forretningslag/HTML dokument
h2. Innledning

Sikker digital posttjeneste kan i utgangspunktet frakte en hver filtype fra avsender til mottaker.

Det er derimot begrenset hva postkasseløsningene håndterer.
I postkassene er det støtte for PDF og HTML filer og andre formater vil kun være tilgjengelig i postkassene for nedlasting til eget utstyr.
Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.
@@ -21,6 +22,10 @@ Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet bli

Visning av PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.

Generelle regler for alle filer:

* Alle filnavn skal være UTF-8

Spesielle regler knyttet til de enkelte dokument formatene:

* "HTML dokumenter":html
@@ -31,9 +31,9 @@ h3. Innhold

table(table table-striped).
|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |
| hoveddokument | 1..1 | fil |
| hoveddokument | 1..1 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":Dokumentformat/ |
| "manifest.xml":Manifest | 1..1 | "manifest":Manifest |
| vedlegg | 0..99 | fil |
| vedlegg | 0..99 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":Dokumentformat/ |
| META-INF/signatures.xml | 1..1 | "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf signaturer av filene |

h3. Eksempel

0 comments on commit 4aaba77

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.