Skip to content
Permalink
Browse files

dokumentert mer om logoer på forsideark

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 21, 2015
1 parent 91e4a4e commit 4c3e617d109f2660bdf24563242d11fb43e1facd
Showing with 12 additions and 1 deletion.
  1. +12 −1 utskrift/konvolutt.textile
@@ -38,8 +38,19 @@ Forsidearket kan inneholde følgende som vises i vinduet på konvolutten:
** En strekkode for håndtering av returpost
*** "http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode

h4. Eksempler
h4. Eksempel forsideark

* "Forsideark med topp justert logo":EAkode_og_logo_toppjustert.pdf
* "Forsideark med venstre justert logo":EAkode_og_logo_venstrejustert.pdf
* "Forsideark uten logo":Kun_EA.pdf

h4. Avsender sin logo

Logoen som brukes skal være på en av to format:

* Format 1: (utskrift alternativ 1: logo plasseres over retur-adressen)
** 189 - 827 piksler i bredden og 189 piksler i høyden
* Format 2: (utskrift alternativ 2: logo plasseres til venstre for retur-adressen)
** nøyaktig 413 piksler i bredden og 236 piksler i høyden

Logoen vil skrives ut enten i farger eller svarthvit, avhengig av hva Avsender setter i "FysiskPostInfo":../begrep/FysiskPostInfo.

0 comments on commit 4c3e617

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.