Skip to content
Permalink
Browse files
fixes #93
  • Loading branch information
Rune Kjørlaug committed Jun 13, 2014
1 parent ff351df commit 4d6993659dbf1587581ab2e9d9048d474ade9a53
Showing with 33 additions and 4 deletions.
  1. +25 −1 eksempler/index.textile
  2. +0 −1 eksempler/sbdh/sbdh.textile
  3. +8 −2 index.textile
@@ -9,4 +9,28 @@ next: Forretningslag

---

h2. Content to come
h2. Eksempler på forretningsmeldinger

* "Ferdig pakket dokumentpakke":post.asice.zip
* "Standard buisness document header":sbdh.xml
* "Feil-melding sendt som forretningsmelding":sdpFeil.xml
* "Post åpnet kvittering":sdpKvittering-aapnetAvMottaker.xml
* "Leveringskvittering":sdpKvittering-levertTilPostkasse.xml
* "Varsel feilet melding":sdpKvittering-mottakerVarselFeilet.xml
* "Melding om tilbaketrekking av post":sdpKvittering-tilbaketrekking.xml
* "Mainfest i Dokumentpakke":spdManifest.xml
* "Melding for digital postkasse":sdpMelding-digital.xml
* "Melding for print/fysisk brev":sdpMelding-print.xml

h2. Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)

* "Request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler":soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
* "Response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/1_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
* "Request_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse":soap/3_request_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse.xml
* "Response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_postkasse_til_meldingsformidler":soap/3_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_postkasse_til_meldingsformidler.xml
* "Request_forretningsmelding_fra_postkasse_til_meldingsformidler":soap/4_request_forretningsmelding_fra_postkasse_til_meldingsformidler.xml
* "Response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse":soap/4_response_kvittering_for_mottatt_forretningsmelding_fra_meldingsformidler_til_postkasse.xml
* "Request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler":soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
* "Response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/5_response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
* "Response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender":soap/5_response_forretningskvittering_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
* "eksempel_soap_fault_med_ebms_error":soap/eksempel_soap_fault_med_ebms_error.xml

This file was deleted.

@@ -24,8 +24,13 @@ Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":forretningslag/Aktorer, "Meldingsformidler":forretningslag/Aktorer og "Postkasseleverandører":forretningslag/Aktorer.

For dei som er interesserte i tekniske detaljar:

* "Xml Eksempel på meldingar":eksempler/
* "XML Schema Definition filer":xsd/

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon, beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper. Dokumentasjonen inneholder også "eksempler":eksempler.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon, beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

Katalogen er bygd opp av følgende kapitler:

@@ -37,4 +42,5 @@ table(table table-striped).
| "Standard Business Document":forretningslag/StandardBusinessDocument | Informasjon relatert til ruting og håndtering av forretningsmeldingen |
| "Transportlag":transportlag/ | Rammeverk for overføring av meldinger |
| "Feilhåndtering":feilhandtering/ | Generelt om feilhåndtering|
| "Begreper":begrep/ | Begreper benyttet i Sikker Digital Post |
| "Begreper":begrep/ | Begreper benyttet i Sikker Digital Post |

0 comments on commit 4d69936

Please sign in to comment.