Skip to content
Permalink
Browse files

#33 - forslag til tekst. Bør dokumentere kva som er rasjonaltet bak d…

…en lange tidsfristen for normale meldinger (25+5)
  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 14, 2014
1 parent 806fca0 commit 4e89368ce30986e4b1ad84932a96f7d47298fdf4
Showing with 14 additions and 2 deletions.
  1. +14 −2 Meldingsutveksling/index.textile
@@ -29,12 +29,24 @@ Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parame
* "FormidleDigitalPostForsendelse":FormidleDigitalPostForsendelse - benyttes ved sending av en digital post forsendelse fra avsender til meldingsformidler
* "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel - benyttes av avsender for å sjekke om det er forretningskvitteringer som kan hentes

Sentralt i utvekslingsmønsteret er "Message Partition Channel (mpc)":../UserMessage/mpc som blir brukt til å angi informasjon om hvilken kø man formidler/sjekker informasjon i. Ved "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel så er det forventet at man respekterer følgende intervaller mellom hver forespørsel når forrige forespørsel returnerte at det er ikke er meldinger å hente:
h4. Message Partition Channel (mpc)
Sentralt i utvekslingsmønsteret er "Message Partition Channel (mpc)":../UserMessage/mpc som blir brukt til å angi informasjon om hvilken kø man formidler/sjekker informasjon i. Denne blir brukt til å angi prioritet på meldingen, samt støtte at en teknisk avsender har håndterer flere avsendere.

h4. Mellomlagring av meldinger i Meldingsformidler

Meldingsformidler kan mellomlagre meldinger i en tidsperiode for å skjule kompeksitet for avsender. Tidsfristene er relatert til hvor lenge meldingsformidler kan gjøre dette uten å sende feil-kvittering tilbake til avsender (merk at alle parter blir målt på SLA ihht kontrakt og at disse tidsfristene ikke påvirker dette).

- normal melding := Kan mellomlagre i opptil 25+5 dager
- prioritert melding := Kan mellomlagre i opptil 24 timer

h4. Intervall mellom kvitteringsforespørsler

Ved "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel så er det forventet at man respekterer følgende intervaller mellom hver forespørsel når forrige forespørsel returnerte at det er ikke er meldinger å hente:

- normal := Vent minst 10 minutter før neste forespørsel
- prioritert := Vent minst 1 minutter før neste forespørsel

h3. Duplikate meldinger/resending av mendlinger
h4. Duplikate meldinger/resending av mendlinger

Automatisk resending av en melding som ikke er kommet fram er en valgfri opsjon i AS4. Dersom en avsendervirksomhet benytter seg av denne type funksjonalitet, så skal denne gjøres i henhold til AS4 profilen.

0 comments on commit 4e89368

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.