Skip to content
Permalink
Browse files

Flytter UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd til egen ubl-katalog

  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 3, 2014
1 parent cbda57e commit 4eb56362f95787ac369e2ce938ab8ebd8c12231a
Showing with 10 additions and 4 deletions.
  1. +10 −4 xsd/README.md
  2. 0 xsd/{ → ubl}/UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd
@@ -1,9 +1,9 @@
XSD-er
Skjemaer (XSD)
===========================

Oversikt over XSD-er for [Sikker digital post](http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/).
Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for [Sikker digital post](http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/).

Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`.
Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).@@ -18,6 +18,11 @@ Rot (samme katalog som denne filen ligger i)
Beskrivelse: http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/


#### StandardBusinessDocument.xml

Eksempel på en Standard Business Document (SBD) -fil. Mer informasjon
finnes her: http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/StandardBusinessDocument
@@ -38,7 +43,6 @@ curl -Ls http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts
| funzip | diff -uw --strip-trailing-cr - asic-e/ts_102918v010201.xsd | vim -R -
```

Kommandoen piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).@@ -75,6 +79,8 @@ curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-

etsi/
-----------------------

File renamed without changes.

0 comments on commit 4eb5636

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.