Skip to content
Permalink
Browse files

#51 Endring i menystrukturen slik at denne reflekterar oppbygging mel…

…ding
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 11, 2014
1 parent 448a444 commit 4fe1868afb50c96eab1dd9be9a7720d6cd2690fa
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Datatyper for Sikker digital post
title: Begreper
headtitle: Sikker digital post


@@ -0,0 +1,9 @@
---
layout: default
title: Eksempler
headtitle: Sikker digital post

id: Eksempler
---

h2. Content to come
@@ -7,6 +7,14 @@ group: forretningslag
id: Forretningslag/Dokumentpakke
next: Forretningslag/Manifest

children:
- name: Forretningslag/Manifest
- name: Forretningslag/Dokumentformater
- name: Forretningslag/HTML dokument
- name: Forretningslag/Sikkerhet
- name: Forretningslag/Dokumentpakke sikkerhet


---

h2. Introduksjon
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: StandardBusinessDocumentHeader
title: Header
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
group: forretningslag

@@ -6,6 +6,13 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/StandardBusinessDocument

children:
- name: Forretningslag/StandardBusinessDocumentHeader
- name: Forretningslag/Sender
- name: Forretningslag/Receiver
- name: Forretningslag/DocumentIdentification
- name: Forretningslag/BusinessScope

next: Forretningslag/StandardBusinessDocumentHeader

---
@@ -14,18 +14,6 @@ children:
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
- name: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur
- name: Forretningslag/StandardBusinessDocument
- name: Forretningslag/StandardBusinessDocumentHeader
- name: Forretningslag/Sender
- name: Forretningslag/Receiver
- name: Forretningslag/DocumentIdentification
- name: Forretningslag/BusinessScope
- name: Forretningslag/Dokumentpakke
- name: Forretningslag/Manifest
- name: Forretningslag/Dokumentformater
- name: Forretningslag/HTML dokument
- name: Forretningslag/Sikkerhet
- name: Forretningslag/Dokumentpakke sikkerhet

---

@@ -27,6 +27,6 @@ table(table table-striped table-condensed).
| Dokumentpakke | "Avsender":Aktorer | Manifest/Avsender | Signerte bruksvilkår med Sentralforvalter | Eierskapet til dokumentpakken blir bruk til å garantere integriteten til dokumentpakken over tid. Det kan tenkes at dokumentpakken blir signert av en "Databehandler":Aktorer. I så tilfelle bør dette klart framkomme av selve dokumentet, slik at Mottaker forstår sammenhengen. |
| Forretningmelding | "Avsender":Aktorer | DigitalPostMelding/Avsender | Registrert hos Sentralforvalter | Vil som regel være den samme som eier av dokumentpakken. |
| Standard Business Document | "Avsender":Aktorer | DigitalPostMelding/Avsender | Registrert hos Sentralforvalter | Skal alltid være den samme som eier av Forretningsmelding |
| Transportinformasjon | "Avsender": Aktorer | SBDH/Sender | Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter | Aktøren som er ansvarlig for kommunikasjon med Meldingsformidler. Bør være den samme som over, men kan være en "Databehandler":Aktorer |
| Transportinformasjon | "Avsender":Aktorer | SBDH/Sender | Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter | Aktøren som er ansvarlig for kommunikasjon med Meldingsformidler. Bør være den samme som over, men kan være en "Databehandler":Aktorer |

Meldingsformidler er ansvarlig for å validere eier-integriteten i meldingen på vegne av Sentralforvalter. Meldinger som ikke har gyldig integritet blir avvist. Integriteten blir sjekket ved å sammenligne virksomhetsidentifikator i virksomhetssertifikat med identifikator i meldingen på signaturen relatert til den delen av meldingen.
@@ -9,11 +9,14 @@ next: Oversikt
children:
- name: Oversikt
- name: Forretningslag
- name: Transportlag
- name: Forretningslag/Dokumentpakke
- name: Forretningsmeldinger
- name: Forretningslag/StandardBusinessDocument
- name: Transportlag
- name: Feilhåndtering
- name: Sikkerhet
- name: Begreper
- name: Eksempler

---

@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Placeholder
title: Sikkerhet
headtitle: Sikker digital post

id: Sikkerhet

0 comments on commit 4fe1868

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.