Skip to content
Permalink
Browse files

Dokumentpakke og Varsel

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 18, 2014
1 parent 5314fc9 commit 508ae419a3466278cd78a95ab494742256e1670c
Showing with 81 additions and 48 deletions.
  1. +39 −0 DokumentPakke.textile
  2. +42 −0 Varsel.textile
  3. +0 −48 Varsling.textile
@@ -0,0 +1,39 @@
---
layout: default
title: DokumentPakke
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. DokumentPakke

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/DokumentPakke
- Term := DokumentPakke
- Definisjon := Informasjon om kryptering benyttet på dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Kjelde := DIFI
- Kommentar :=

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|EncryptedKey | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:DokumentPakke><!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
Sertifikater og slikt
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
</sdp:DokumentPakke>
</pre>
@@ -0,0 +1,42 @@
---
layout: default
title: Varsel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Varsel

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Varsel
- Term := Varsel
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker om at det er mottatt en melding
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Retningsgivende så lenge det ikke er en varslingsform pålagt ved forskrift/lov

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|VarslingsProfil | 1..1 | xs:string (kodeverk) |
|"Kanaler":Kanal| 1..mange | |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:Varsel>
<sdp:VarslingsProfil>NormalKanAkkumulere</sdp:VarslingsProfil> <!-- Må inn med kodeverk -->
<sdp:Kanaler>
<sdp:Kanal type="mobil">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
<sdp:Kanal type="epost">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
</sdp:Kanaler>
</sdp:Varsel>
</pre>


This file was deleted.

Oops, something went wrong.

0 comments on commit 508ae41

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.