Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigital…

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 11, 2014
2 parents 490eeb2 + f0575a7 commit 50ed2fe7f5839145e67fa06303d5c41898af31ee
Showing with 11 additions and 12 deletions.
  1. +10 −11 feilhandtering/teknisk.textile
  2. +1 −1 forretningslag/Dokumentpakke/index.textile
@@ -17,7 +17,7 @@ Det overordnede prinsippet for sending av en melding, er failfast - det vil si a
Postkassene bør gi en EBMS-feil og/eller SOAP Fault dersom det er transport (SOAP/EBMS) eller routing problematikk (SBDH). Ellers bør "Feil":../meldinger/FeilMelding. Dette sikrer at feilene i flyter tilbake til avsender i de tilfeller avsender har gjort feil.

table(table table-striped).
|_. Feiltype? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler(MF)? |_. Hva gjør Postkasseleverandør(PK? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
|_. Feiltype? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler(MF)? |_. Hva gjør Postkasseleverandør(PK)? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
| Ugyldig XML | Manuell håndtering | HTTP 400 | HTTP 400 | Manuell håndtering |
| WS-security | Manuell håndtering | SOAP-fault (EBMS-signal) | SOAP-fault (EBMS-signal) | Manuell håndtering |
| EBMS-feil | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
@@ -28,7 +28,10 @@ table(table table-striped).
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | Manuell håndtering | N/A | "Feil":../meldinger/FeilMelding | Manuell håndtering |
| Intern feil i system | Prøver på ny senere | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | Prøver på ny senere |

Responser:
h3. Feilmeldinger / kvitteringer

Følgende responser kan Avsender forvente å få tilbake dersom feilen over oppstår.

table(table table-striped).
|_. Feiltype? |_. Respons |
| Kan ikke validere signaturene (manglende eller feil i signatur) | EBMS error: SignatureValidation |
@@ -37,16 +40,12 @@ table(table table-striped).
| Ukjent organisasjonsnummer | EMBS error: FailedAuthentication |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter i EBMS | EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter i SBDH | EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized |
| Feil eller manglende signatur på SBD | EBMS error: SignatureValidation |
| Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Kan ikke dekryptere" |
| Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil signatur" |
| Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil i manifest" |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi ... " |
| Feil eller manglende signatur på SBD | EBMS error: SignatureValidation |
| Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Kan ikke dekryptere" |
| Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil signatur" |
| Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil i manifest" |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi ... " |
| Sending av ukjente payloads som SOAP body | EBMS error: FeatureNotSupported |
| Intern feil | EBMS error: Other |


@@ -16,7 +16,7 @@ Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../../meldinger/DigitalPostMe
"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten.
Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":ASiC_sikkerhet.
Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":../Sikkerhet/ASiC_sikkerhet.

Sikker Digital Post har definert et eget begrep "Manifest":Manifest som inneholder metadata relatert til hver fil.

0 comments on commit 50ed2fe

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.