Skip to content
Permalink
Browse files
Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog
  • Loading branch information
Arne Berner committed Apr 3, 2014
2 parents a94e560 + 77d3c71 commit 5202dd8f7315c1fcc437331f06a5aad3eb5c2ff1
Showing with 149 additions and 62 deletions.
  1. +3 −62 Meldingsutveksling.textile
  2. +73 −0 Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse.textile
  3. +73 −0 Meldingsutveksling/Kvitteringsforespoersel.textile
@@ -23,68 +23,9 @@ AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal s

h4. Grensesnitt mellom avsender og MF

Parametere for MSH oppsett mellom avsender og MF

h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%Avsender org.nr%%-"FormidleDigitalPostForsendelse" / %%Avsender org.nr%%-"Kvitteringsforespørsel" |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling" unik url for DigitalPost og for Kvittering |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | PostForsendelse: "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push", Kvittering: "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendinga | "SBDH:Sender - orgnr" %%Avsender org.nr%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%Meldingsformidler org.nr%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |

h5. Protokoll

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h5.

|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "SDP"|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" / "Kvitteringsforespørsel" / "tilbaketrekking..."? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | support required (true/false) as initiator of the one-way / push, as well as for the eb:PullRequest signal (PMode<notextile>[1]</notextile>[s]). | ?? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | support required (true/false) | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | support required (true/false) | true |

h5. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h5. Sikkerhet

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%Avsender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | support not required. |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | support not required | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | support required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | support required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | support required (true/false) |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | support not required | - ikke relevant -|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created | support required. |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | support required (true/false) | false |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | support required (true/false) | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern | support required for “response”if PMode.MEPbinding is "push", and for "callback" if PMode.MEPbinding is "pull". | |
Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parametere:
* "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse - benyttes ved sending av en digital post forsendelse fra avsender til meldingsformidler
* "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel - benyttes av avsender for å sjekke om det er forretningskvitteringer som kan hentes

h3. Eksempler

@@ -0,0 +1,73 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling i Sikker Digital Post - FormidleDigitalPostForsendelse
headtitle: Sikker digital post
---

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen FormidleDigitalPostForsendelse. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse" |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |

h5. Protokoll

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h5.

|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "SDP"|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | support required (true/false) as initiator of the one-way / push, as well as for the eb:PullRequest signal (PMode<notextile>[1]</notextile>[s]). | ?? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | support required (true/false) | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | support required (true/false) | true |

h5. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h5. Sikkerhet

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | support not required. |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | support not required | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | support required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | support required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | support required (true/false) |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | support not required | - ikke relevant -|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created | support required. |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | support required (true/false) | false |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | support required (true/false) | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern | support required for “response”if PMode.MEPbinding is "push", and for "callback" if PMode.MEPbinding is "pull". | |

h3. Eksempler

@@ -0,0 +1,73 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling i Sikker Digital Post - KvitteringsForespoersel
headtitle: Sikker digital post
---

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen KvitteringsForsepoersel. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel" |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |

h5. Protokoll

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h5.

|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "SDP"|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "KvitteringsForespoersel" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | support required (true/false) as initiator of the one-way / push, as well as for the eb:PullRequest signal (PMode<notextile>[1]</notextile>[s]). | ?? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | support required (true/false) | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | support required (true/false) | true |

h5. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h5. Sikkerhet

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | support not required. |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | support not required | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | support required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | support required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | support required (true/false) |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | support not required | - ikke relevant -|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created | support required. |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | support required (true/false) | false |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | support required (true/false) | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern | support required for “response”if PMode.MEPbinding is "push", and for "callback" if PMode.MEPbinding is "pull". | |

h3. Eksempler

0 comments on commit 5202dd8

Please sign in to comment.