Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert index.textile for å refere til info om identifikatorer.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 28, 2014
1 parent 19618db commit 5310bd8a80489f6f535ea3bfae4b0805b9b3f83b
Showing with 2 additions and 10 deletions.
  1. +2 −10 index.textile
@@ -37,17 +37,9 @@ ebMS 3.0 er en Oasis standard for kommunikasjonsnøytral utveksling av elektroni

"AS4":http://en.wikipedia.org/wiki/AS4 er en grensesnittprofil som implementerer ebMS 3.0. Profilen er en viderebygging av konseptene i "AS2":http://en.wikipedia.org/wiki/AS2 der man tar i bruk standardene spesifisert i ebMS 3.0.

h3. Identifikatorer
h3. "Identifikatorer":Identifikatorer

Meldingen har flere identifikatorer. I den grad det er mulig så er det prøvd å benytte åpne og tilgjengelige identifikatorer (for eksempel organisasjonsnummer). Dersom ikke annet er angitt, så er det sterkt anbefalt at man benytter en "GUID":http://en.wikipedia.org/wiki/Guid som verdi for identifikatoren.

* sbdh/InstanceIdentifier - dette er avsenders unike identifikator for postmeldingen (og oppstår før avsender kontakter MSH-komponenten). Skal kunne benyttes som sporingsnummer i feilsøk relatert til forsendelsen. Note: Kan benyttes av MSH som eb/conversationID ved å konkatenere med informasjon om avsender (f.eks. InstanceIdentifier@avsenderorgnr)
* eb/MessageId - dette er den unike identifikatoren for et gitt meldingshopp (for eksempel fra avsender's MSH til meldingsformidler's MSH). Satt av MSH.
* eb/ConversationId - dette er ebMS's bindeledd i mellom de forskjellige meldinghopp. Skal benyttes ved påfølgende meldingsutvekslinger relatert til den opprinnelige meldingen, for eksempel forskjellige typer kvitteringer eller melding om tilbaketrekking.

* sbdh/Sender - organisasjonsnummer til eier av avsenders MSH. Merk at denne kan avvike fra spMelding/Avsender.
* sbdh/Reciever - organisasjonsnummer til endelig mottaker av postmelding. P.t. ett av tre, Digipost, eBoks eller utskriftstjeneste. Hentes fra Oppslagstjenesten.
* spMelding/Avsender - organisasjonsnummer til den som eier dokumentet/meldingen som blir sendt.
"Informasjon om Aktøridentifikatorer og Meldingsidentifikatorer":Identifikatorer

h3. Illustrasjon meldingsstruktur

0 comments on commit 5310bd8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.