Skip to content
Permalink
Browse files

Dokumentdato og sikkerheitsnivå

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 18, 2014
1 parent 082a972 commit 5314fc9249a2618a159a993c61fc6fb1aacf94f3
Showing with 30 additions and 0 deletions.
  1. +15 −0 DokumentDato.textile
  2. +15 −0 Sikkerhetsnivaa.textile
@@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: default
title: DokumentDato
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. DokumentDato

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/DokumentDato
- Term := Dokument dato
- Datatype := xs:date
- Definisjon := Dato dokumentet skal gjøres tilgjengelig for sluttbruker
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dersom elementet ikke er tilstedes så kan meldingen gjøres tilgjengelig umiddelbart
@@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: default
title: Sikkerhetsnivaa
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Sikkerhetsnivå

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/Sikkerhetsnivaa
- Term := Sikkerhetsnivå
- Datatype := xs:int (3 eller 4)
- Definisjon := Sikkerhetsnivå som kreves av sluttbruker for at han skal få tilgang til innholdet i meldingen
- Kilde := "Sikkerhetsnivåer for autentisering og uavvislighet":http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
- Kommentar :=

0 comments on commit 5314fc9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.