Skip to content
Permalink
Browse files

#158 lagt til noe mer informajon om varslingsplikten slik at det er m…

…er synlig i dokumentasjonen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 20, 2014
1 parent a6f00d4 commit 539ac2c0ae927c479f9f491966d1a9e9f56cc187
Binary file not shown.
@@ -1,12 +1,12 @@
---
layout: default
title: Sending av digital post
headtitle: Sikker digital post
headtitle: Digital postkasse til innbyggere
group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsprosess

next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
next: Forretningslag/varsling

---

@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: default
title: Forretninglag
headtitle: Sikker digital post
headtitle: Digital postkasse til innbyggere
group: forretningslag

id: Forretningslag
@@ -11,6 +11,7 @@ next: Forretningslag/Aktører
children:
- name: Forretningslag/Aktører
- name: Forretningslag/Forretningsprosess
- name: Forretningslag/varsling
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
@@ -0,0 +1,33 @@
---
layout: default
title: Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften
headtitle: Digital postkasse til innbyggere
group: forretningslag

id: Forretningslag/varsling

next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift

---

h2. Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften

I "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/forskrift/2004-06-25-988/§8 settes det krav til at forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt.
Dette betyr at virksomheter som sender ut dokumenter som faller inn under denne paragrafen skal instruere Postkasseleverandøren til å varsle.
les "mer om varslingsinstillinger":../begrep/Varsler for informasjon om hvordan dette gjøres.

h2. Varsling i digital postkasse til innbyggere

Postkasseleverandørene varsler innbygger i henhold til de avtaler innbygger har med postkasseleverandør.
De varslinger en virksomhet bestiller fra postkasseleverandøren kan komme i tillegg til disse varslingene.
Virksomheter skal derfor være varsom med å bestille varslinger, og bør forholde seg til varslingsplikten i eForvaltningsforskriften.

Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun på dagtid.

Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun til Innbygger dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.
Det vil si at varslinger bestilt av virksomheter kun blir sendt Innbygger dersom innbygger ikke har vært inn i postkassen og behandlet brevet.

Virksomhetene tilknyttet til digital postkassse til innbygger kan bestille varsling på e-post og/eller sms.
Dette avgjøres både av virksomhetens kanalstrategi og av hvilke opplysninger som finnes i kontakt og reservasjonsregisteret for den enkelte innbygger.

Postkasseleverandøren har flere varslingskanaler utover e-post og sms, f.eks. bruk av meldinger direkte til en applikasjon på mobilen.
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: default
title: Digital post til innbyggere
headtitle: Digital post til innbyggere
title: Digital postkasse til innbyggere
headtitle: Digital postkasse til innbyggere

id: sdp
next: Oversikt

0 comments on commit 539ac2c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.