Skip to content
Permalink
Browse files

Mer nyansert definisjon av Sender/Receiver

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 3, 2014
1 parent a1ff15d commit 549b35e533a27bd4e5c8a85be28beadc5ac7d24e
Showing with 4 additions and 5 deletions.
  1. +4 −5 StandardBusinessDocumentHeader.textile
@@ -9,13 +9,12 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
- Definisjon := Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding
- Kilde := GS1


h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| HeaderVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | sbdh:Sender | Postkasseleverandør/Printleverandør eller Databehandler sitt Organisasjonsnummer |
| Receiver | 1..1 | sbdh:Receiver | Postkasseleverandør/Printleverandør eller Databehandler sitt Organisasjonsnummer |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | sbdh:Sender | Organisasjonsnummeret assosiert med virksomhetssertifikatet som blir benyttet i avsenders MSH formatert etter ISO-6523 standarden ihht "Oasis PartyIdType":http://docs.oasis-open.org/ebcore/PartyIdType/v1.0/PartyIdType-1.0.html, der verdien i tillegg er prefikset med scheme-specific-identifier: |
| Receiver | 1..1 | sbdh:Receiver | Organisasjonsnummeret assosiert med virksomhetssertifikatet som blir benyttet i avsenders MSH formatert etter ISO-6523 standarden ihht "Oasis PartyIdType":http://docs.oasis-open.org/ebcore/PartyIdType/v1.0/PartyIdType-1.0.html, der verdien i tillegg er prefikset med scheme-specific-identifier: |
{background:#ddd}.| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for forsendelsen av Digital Post i Databehandler sitt scope, generert av Avsender |


@@ -28,11 +27,11 @@ h3. XML eksempel
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:345678901</Identifier>
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>

0 comments on commit 549b35e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.