Skip to content
Permalink
Browse files

Nytt forslag til endring av virkningsdato

Dette forslaget gir bedre støtte for tidligere versjoner og gjør at
løsningen ikke bryter og dermed kan dette rulles ut som en MINOR
endring.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 18, 2014
1 parent 56fc008 commit 567ff57d97e5ec54681af085e2cc2c18f4d4def4
Showing with 12 additions and 1 deletion.
  1. +12 −1 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -87,7 +87,18 @@

<xsd:complexType name="DigitalPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dag når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Posten tilgjengeliggjøres da ved midnatt. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:datetime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dag og Tidspunkt for når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="aapningskvittering" type="xsd:boolean" default="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="sikkerhetsnivaa" type="Sikkerhetsnivaa" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="ikkeSensitivTittel" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Tittel">

0 comments on commit 567ff57

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.