Skip to content
Permalink
Browse files
Revert "fra dato til tidspunkt for virkningsdato"
This reverts commit 90161f7.
  • Loading branch information
Arne Berner committed Dec 18, 2014
1 parent 90161f7 commit 56fc0086379125fd5f0136f76910a8621e62fd4f
Showing with 1 addition and 7 deletions.
  1. +1 −7 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -87,13 +87,7 @@

<xsd:complexType name="DigitalPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:datetime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Tidspunkt for når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="aapningskvittering" type="xsd:boolean" default="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="sikkerhetsnivaa" type="Sikkerhetsnivaa" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="ikkeSensitivTittel" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Tittel">

0 comments on commit 56fc008

Please sign in to comment.