Skip to content
Permalink
Browse files

la på språk-attributt på sms-varsel-tekst

endret navn på sdpMeldingId til konversasjonsId
oppdaterte xml-eksempler
  • Loading branch information...
tor-kleiberg committed May 8, 2014
1 parent f43cc66 commit 58fbdad31de85cdd9ec9b9e3c885ecfac540b981
Showing with 36 additions and 35 deletions.
  1. +2 −2 eksempler/sdpMelding-digital.xml
  2. +4 −18 xsd/sdp-felles.xsd
  3. +30 −15 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -22,14 +22,14 @@
<tittel lang="no">Hurra for 17. mai</tittel>
<varsler>
<epostVarsel>
<tekst lang="no">Viktig melding fra Staten i din digital postkasse</tekst>
<tekst lang="no">Viktig melding fra Staten i din digitale postkasse</tekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<tekst>Viktig melding fra Staten</tekst>
<tekst lang="no">Viktig melding fra Staten</tekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>1</dagerEtter>
</repetisjoner>
@@ -8,8 +8,6 @@
<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>
<xsd:complexType name="Avsender">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="organisasjon" type="Organisasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
@@ -29,6 +27,7 @@
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Organisasjon">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="Iso6523Identitet">
@@ -37,24 +36,19 @@
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Mottaker">
<xsd:choice>
<xsd:element name="person" type="difi:Person"/>
<xsd:element name="virksomhet" type="Virksomhet"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Virksomhet">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sikkerDigitalPostAdresse" type="difi:SikkerDigitalPostAdresse"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType><xsd:simpleType name="Iso6523Identitet">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
@@ -77,10 +71,6 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Tittel">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="TittelString">
@@ -95,20 +85,16 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="Spraakkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Språkkode ihht ISO-639
Språkkode ihht ISO-639-1 (2 bokstaver)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="2"></xsd:minLength>
<xsd:maxLength value="5"></xsd:maxLength>
<xsd:maxLength value="2"></xsd:maxLength>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
@@ -7,15 +7,12 @@
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" elementFormDefault="qualified" version="1.0">


<xsd:include schemaLocation="sdp-felles.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>
<xsd:element name="melding" type="Melding"/>
<xsd:complexType name="Melding">
<xsd:annotation>
@@ -24,9 +21,9 @@
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sdpMeldingId" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:element name="konversasjonsId" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unik meldings-ID for behandlingsansvarlig.</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ID for forsendelsen. Unik i kontekst av avsender.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
@@ -68,14 +65,14 @@
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Dokumentpakke">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="digest" type="ds:ReferenceType" />
<xsd:element name="encryptedKey" type="enc:EncryptedKeyType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="DigitalPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
@@ -91,18 +88,21 @@
<xsd:element name="varsler" type="Varsler" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Sikkerhetsnivaa">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="3"/>
<xsd:enumeration value="4"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Varsler">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="epostVarsel" type="EpostVarsel" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="smsVarsel" type="SmsVarsel" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="EpostVarsel">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tekst" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="EpostVarselTekst"/>
@@ -114,16 +114,10 @@
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SmsVarsel">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tekst" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="160"/>
<xsd:minLength value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tekst" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="SmsVarselTekst"/>
<xsd:element name="repetisjoner" type="Repetisjoner" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:unique name="UnikeSmsVarselRepetisjoner">
<xsd:selector xpath="dagerEtter"/>
@@ -133,7 +127,6 @@
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="EpostVarselTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="EpostVarselTekstString">
@@ -148,6 +141,19 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="SmsVarselTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="SmsVarselTekstString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="SmsVarselTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="160"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<!-- typer nedenfor er for fysisk post -->
@@ -171,6 +177,7 @@
<xsd:element name="returadresse" type="NorskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="NorskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
@@ -179,6 +186,7 @@
<xsd:element name="poststed" type="Poststed" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="UtenlandskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
@@ -191,31 +199,37 @@
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Navn">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="130"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="NorskPostnummer">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Adresselinje">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Poststed">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Land">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Landkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
@@ -227,4 +241,5 @@
<xsd:pattern value="[a-zA-Z]{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

0 comments on commit 58fbdad

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.