Skip to content
Permalink
Browse files

#25 beskrevet bruken av tittel noe mer.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 7, 2014
1 parent 0b69d25 commit 596ebf0ab6154cb296f2feb38db3c3b298f58833
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 Dokumentpakke/Dokument.textile
@@ -11,6 +11,8 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType
- Definisjon := Informasjon om kryptering og innhold i dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Dette gir en henvisning til dokumentet i "Dokumentpakken":index.html sammen med en tittel.
Denne tittelen vil vises til Innbygger når Dokumentpakken er dekryptert og Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

h4. Eigenskapar

0 comments on commit 596ebf0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.