Skip to content
Permalink
Browse files

#27 Oppdatert feltene i xml elementet Dokumentpakke. Gjenstår å bytte…

… navn på hele elementet.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 14, 2014
1 parent e139b70 commit 597e47d5621b904cf546fe3f8808c6bb3f5f2295
@@ -16,11 +16,12 @@ Sikker Digital Post har definert et eget begrep "Manifest":Manifest som innehold

h3. Innhold

{background:#ddd}.|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |
table(table table-striped).
|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |
| hoveddokument | 1..1 | fil |
{background:#ddd}.| "Manifest.xml":Manifest | 1..1 | "Manifest":Manifest |
| "Manifest.xml":Manifest | 1..1 | "Manifest":Manifest |
| vedlegg | 0..99 | fil |
{background:#ddd}.| META-INF/signatures.xml | 1..1 | "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf signaturer av filene |
| META-INF/signatures.xml | 1..1 | "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf signaturer av filene |

h3. Eksempel

@@ -16,7 +16,7 @@ Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekk

h3. Attributer


table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1..1 | "xs:int":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#int |
| "virkningsdato":/Felles/virkningsdato | 0..1 | "xs:date":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date |
@@ -8,40 +8,25 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om kryptering og innhold i dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Definisjon := Hash av den krypterte "dokumentpakken":../../Dokumentpakke/
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI

h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Beskrivelse |
| "SignedInfo":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-SignedInfo | 1..1 | "ds:SignedInfo":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-SignedInfo | Hash av den krypterte Asic-fila |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc | 1..1 | "enc:EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc | Informasjon om kryptert engangsnøkkel |
| "KeyInfo":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-KeyInfo | 1..1 | "ds:KeyInfo":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-KeyInfo | "Mottaker":Mottaker sitt sertifikat, brukt for kryptering av engangsnøkkel. |
| "CipherData":ttp://www.w3.org/2001/04/xmlenc | 1..1 | "enc:CipherData":ttp://www.w3.org/2001/04/xmlenc | Kryptert engangsnøkkel |
| "DigestMethod":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestMethod | 1..1 | "ds:SignedInfo":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestMethod| Referanse til Hash algoritmen brukt for lage hash |
| "DigestValue":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestValue | 1..1 | "ds:DigestValue":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/#sec-DigestValue | Base64 encoded Hash av den krypterte "Dokumentpakken":../../Dokumentpakke/ |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<dokumentPakke>

<digest algorithm="SHA-256" value="" >

<enc:EncryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p" Id="idvalue0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:KeyName>ds:KeyName</ds:KeyName>
<ds:X509Data>
Sertifikater og slikt
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
</dokumentPakke>
<dokumentpakke>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue></ds:DigestValue>
</dokumentpakke>

</pre>

0 comments on commit 597e47d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.