Skip to content
Permalink
Browse files

Gjeld #173 - forslag til retting. Har døypt om meldingen til Feil sli…

…k at denne korrosponderar med XSD
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Mar 6, 2015
1 parent f192af4 commit 59d684a6c1f75831b50c5ff9bda14f2f87d7b03a
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 meldinger/{FeilMelding.textile → Feil.textile}
  2. +2 −2 meldinger/index.textile
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Feilmelding
title: Feil
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

@@ -13,7 +13,7 @@ children:
- name: Forretningsmeldinger/MottaksKvittering
- name: Forretningsmeldinger/PostlagtKvittering
- name: Forretningsmeldinger/ReturpostKvittering
- name: Forretningsmeldinger/Feil
- name: Forretningsmeldinger/Feilmelding
- name: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

next: Forretningsmeldinger/Digitalpost
@@ -46,7 +46,7 @@ table(table table-striped).
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "MottaksKvittering":MottaksKvittering | Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at melding er mottatt og lagt til print |
| "ReturpostKvittering":ReturpostKvittering | Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at posten ikke har blitt levert til Mottaker. |
| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "Feil":Feil | Generell melding om at det har skjedd en feil. |
| "FlyttetDigitalpost":FlyttetDigitalPostMelding | For flytting av post fra en postkasse til en annen. Brukes kun i mellom postkasseleverandørene |

h3. Felles meldingsatributt

0 comments on commit 59d684a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.