Skip to content
Permalink
Browse files

#149 - oppdatert til siste og riktig versjon av oppslagstjeneste xsd'…

…n. men har ikke brukt kommandoen oppgitt fra Posten for å fjerne linebreaks osv.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 13, 2014
1 parent 886fae6 commit 5afc6a0cebb5f217d2d90e94eb29d44008859621
Showing with 35 additions and 30 deletions.
  1. +35 −30 xsd/oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
@@ -3,16 +3,8 @@
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# ../w3/xmldsig-core-schema.xsd"
targetNamespace="http://begrep.difi.no"
>

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="../w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>
targetNamespace="http://begrep.difi.no">

<xs:annotation>
<xs:appinfo>Metadata for Oppslagstjenesten</xs:appinfo>
@@ -21,96 +13,109 @@
</xs:documentation>
</xs:annotation>


<xs:element name="Person" type="tns:Person"/>

<xs:complexType name="Person" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Person.html">
<xs:complexType name="Person">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:personidentifikator" name="personidentifikator"/>
<xs:element type="tns:reservasjon" name="reservasjon" minOccurs="0"/>
<xs:element type="tns:status" name="status" minOccurs="0"/>
<xs:element type="tns:beskrivelse" name="beskrivelse" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:Kontaktinformasjon" name="Kontaktinformasjon" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:SikkerDigitalPostAdresse" name="SikkerDigitalPostAdresse" minOccurs="0" />
<xs:element name="X509Certificate" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="X509Sertifikat" type="tns:X509Sertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="personidentifikator" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/personidentifikator.html">
<xs:simpleType name="X509Sertifikat">
<xs:restriction base="xs:base64Binary" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="personidentifikator">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="status" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/status.html">
<xs:simpleType name="status">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="AKTIV"/>
<xs:enumeration value="SLETTET"/>
<xs:enumeration value="IKKE_REGISTRERT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="postkasseleverandoerOrgNummer">
<xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="beskrivelse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.local/Felles/beskrivelse.html">
<xs:simpleType name="beskrivelse">
<xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="reservasjon" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/reservasjon.html">
<xs:simpleType name="reservasjon">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="JA" />
<xs:enumeration value="NEI" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Kontaktinformasjon" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html">
<xs:complexType name="Kontaktinformasjon">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:Mobiltelefonnummer" name="Mobiltelefonnummer" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:Epostadresse" name="Epostadresse" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SikkerDigitalPostAdresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html">
<xs:complexType name="SikkerDigitalPostAdresse">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:postkasseadresse" name="postkasseadresse" />
<xs:element type="tns:postkasseleverandoerAdresse" name="postkasseleverandoerAdresse" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="postkasseadresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/postkasseadresse.html">
<xs:restriction base="xs:string" />
<xs:simpleType name="postkasseadresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="postkasseleverandoerAdresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/postkasseleverandoerAdresse.html">
<xs:restriction base="xs:string" />
<xs:simpleType name="postkasseleverandoerAdresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Epostadresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Epostadresse.html">
<xs:complexType name="Epostadresse">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:epostadresse">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="required" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistOppdatert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistVerifisert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" />
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="mobiltelefonnummer" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/mobiltelefonnummer.html">
<xs:simpleType name="mobiltelefonnummer">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="epostadresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/epostadresse.html">
<xs:simpleType name="epostadresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="3"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Mobiltelefonnummer" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Mobiltelefonnummer.html">
<xs:complexType name="Mobiltelefonnummer">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:mobiltelefonnummer">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="required" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistOppdatert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistVerifisert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" />
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

0 comments on commit 5afc6a0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.