Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til "info" om støtte for andre PDF versjoner

PDF versjoner utover versjon 1.5 støttes etter at konkrete dokumenter
blir testet / verifisert.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 5, 2015
1 parent 4c3e617 commit 5b995fdc2679a865391bf6337fed20a98fdb6546
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 utskrift/brev.textile
@@ -21,6 +21,7 @@ Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende beg
* PDF må ha A4 (stående) størrelse
* PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
* PDF versjon må være 1.0 – 1.5
** Andre versjoner kan støttes etter avtale og testing.
* PDF kan ikke være passordbeskyttet
* Utskriftskvalitet er enten 300 DPI sort/hvit eller farge.
* Det genererer automatisk et forsideark med mottakers postadresse, som er tilrettelagt konvolutten.

0 comments on commit 5b995fd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.