Skip to content
Permalink
Browse files

#94 og #95 - endra innbygger til mottaker

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 2ffe581 commit 5d3ec9905d7ce7bb4382e236880a05cecc211563
Showing with 5 additions and 10 deletions.
  1. +5 −10 meldinger/AapningsKvittering.textile
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: ÅpningsKvittering
title: AapningsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

@@ -16,26 +16,21 @@ h3. {{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av "Avsender":../Sender i "digital post meldingen":DigitalPostMelding ved å spesifisere dette i "digitalpostinfo":../begrep/DigitalPostInfo.
"Mottaker":Mottaker må aksepteres at det sendes en "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering til "Avsender":../Sender for å få lest den digital posten.
- Kommentar := Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av "Avsender":../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender i "digital post meldingen":DigitalPostMelding ved å spesifisere dette i "digitalpostinfo":../begrep/DigitalPostInfo.
"Mottaker":Mottaker må aksepteres at det sendes en "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering til "Avsender":../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender for å få lest den digital posten.
Mangel på "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering betyr at "Mottaker":../begrep/Mottaker ikke har lest dokumentet.

Bruk av "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering er priset for "Avsender":../Sender.
Bruk av "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering er priset for "Avsender":../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender.

Åpningskvittering vil være påkrevd helt frem til Innbygger har akseptert at kvitteringen sendes til Avsender. Det vil si at Åpningskvittering kan komme lang tid etter at "digital post meldingen":DigitalPostMelding blir sendt.

h3. Anbefalt bruk

Åpningskvittering er en funksjonalitet som brukes av Avsendere kun etter en grundig og dokumentert vurdering.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Innbygger da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å godta at kvitteringen blir sendt.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Mottaker da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å godta at kvitteringen blir sendt.

For mer informasjon om bruk av denne funksjonaliteten kan man ta kontakt med Sentralforvalter.


h3. Attributer

table(table table-striped).

0 comments on commit 5d3ec99

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.