Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatering av MPC dokumentasjon

  • Loading branch information...
eoftedal committed May 23, 2014
1 parent 20777b0 commit 5d9c66e138570f16fba80df6c096f18c7c78e962
Showing with 11 additions and 9 deletions.
  1. +11 −9 UserMessage/mpc.textile
@@ -15,26 +15,28 @@ h2. {{page.title}}

h3. Oppbygging av mpc-konstanten

mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:
mpc-konstanten i sikker digital post er en streng som skal bygges opp slik:

{ "aktør-urn":../Aktorer }:{ "virksomhetsidentifikator for aktøren":/Felles/virksomhetsidentifikator }[1..2]:{normal|prioritert}
{standard|prioritert}[:køidentifikator hos "databehandler":../Aktorer ]

Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man repetere leddet med aktør/identifikator med informasjon om dataansvarlig.
Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man legg til en køidentifikator. En virksomhet kan maksimalt bruke en køidentifikator per virksomhet den er databehandler for.

Bruk av MPC er ikkje obligatorisk i AS4. Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:

- aktør-urn := urn:sdp:behandlingsansvarlig
- virksomhetsidentifikator for aktøren := hentes fra virksomhetssertifikatet som har signert meldingen.
- meldingstype := normal
- meldingstype := standard

h3. {normal|prioritet}
h3. {standard|prioritet}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

h3. Eksempel

<pre>
urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:normal
standard

urn:sdp:databehandler:9908:934382404:urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:prioritert
standard:123456789

prioritert

prioritert:123456789
</pre>

0 comments on commit 5d9c66e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.