Skip to content
Permalink
Browse files

#70 - dokumentert feilhåndtering i forskjellige scenario og hvordan A…

…vsender skal forholde seg til dem.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 9a6be60 commit 5dec88a76f0113231bf03ddbc3cb11e52badb255
Showing with 10 additions and 8 deletions.
  1. +10 −8 feilhandtering/teknisk.textile
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Teknisk beskrivelse av feilhåndtering
title: Feilhåndtering - teknisk gjennomgang av meldingen
headtitle: Sikker digital post - Hvem gjør hva, når?
group: Feilhåndtering

@@ -12,12 +12,14 @@ next: Feilhåndtering/Transportfeil

h2. {{page.title}}

Tabellen under gir en oversikt over hvordan Meldingsformidler og Postkasseleverandør håndterer feil i forskjellige deler av "meldingen":../transport/Meldingsformat.

table(table table-striped).
|_. Hvor skjer feilen? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler? |_. Hva gjør Postkasseleverandør? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
| WS-security | N/A | Reject med soap fault | Reject med soap fault | MF eller PK har gjort noe feil (rette og forsøke på ny) |
| EBMS-feil | Rejecte med soap fault | Rejecte med soap fault | Reject med soap fault | MF eller PK har gjort noe feil (rette og forsøke på ny) |
| Skjemavalidering | Rejected med soap fault | Rejected med soap fault | Skal ikke skje - samme skjema | ? |
| Feil i SBD-signatur | Rejected med soap fault | Rejected med soap fault | Skal ikke skje | ? |
| Feil i SBD | Rejecte med soap fault | Rejecte med soap fault | Svar med SDP-feilkvittering | Skal ikke skje |
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | N/A | N/A | Svare med SDP-feilkvittering | Skal ikke skje |
|_. Hvor skjer feilen? |_. Hva gjør Meldingsformidler? |_. Hva gjør Postkasseleverandør? |
| WS-security | Reject med soap fault | Reject med soap fault til Meldingsformidler. Meldingsformidler håndterer feilen. |
| EBMS-feil | Reject med soap fault | Reject med soap fault til Meldingsformidler. Meldingsformidler håndterer feilen. |
| Standard Business Document - Skjemavalidering | Reject med soap fault | Skal ikke skje da det er samme skjema |
| Standard Business Document - signatur | Reject med soap fault | Skal ikke skje da signatur valideres av Meldingsformidler |
| Feil i innhold i Standard Business Document Header | Reject med soap fault | Svarer med "Feilmelding":../meldinger/FeilMelding |
| Feil i innhold i Standard Business Document | N/A | Svarer med "Feilmelding":../meldinger/FeilMelding |
| ASiC (signering/kryptering) | N/A | Svarer med "Feilmelding":../meldinger/FeilMelding |

0 comments on commit 5dec88a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.