Skip to content
Permalink
Browse files

Update Forretningsfeil.textile

Rettet skrivefeil
  • Loading branch information...
henrikpaus committed Jun 11, 2014
1 parent 50ed2fe commit 5f5bd93bfd76f99b332a2a426900b707aceb5781
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 feilhandtering/Forretningsfeil.textile
@@ -19,7 +19,7 @@ table(table table-striped).
|_. Feil |_. Beskrivelse |
|_. Manglende mottakskvittering fra Meldingsformidler | eb:Reciept uteblir fra meldingsformidler. Meldingen er dermed ikke sendt. |
|_. Manglende "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering | Postkasseleverandør har ikke tilgjengeliggjort posten. |
|_. Mottak av "Feilmelding":../meldinger/FeilMelding | Det har oppstått problemer med tilgjengeliggjøren av psoten og Postkasseleverandør har sendt en Feilmelding |
|_. Mottak av "Feilmelding":../meldinger/FeilMelding | Det har oppstått problemer med tilgjengeliggjøren av posten og Postkasseleverandør har sendt en Feilmelding |
|_. Mottak av "Varslingfeiletkvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering | Postkasseleverandør har ikke varslet Innbygger som avtalt |


@@ -37,12 +37,12 @@ h3. Manglende Leveringskvittering

Postkasseleverandør skal returnere en "Leveringskvittering":../LeveringsKvittering til Avsender.
Dersom denne uteblir lengre enn forventet bør Avsender håndtere dette igjennom feilhåndteringsprosedyrer etablert med sentralforvalter.
(Feilhåndteringsprosedyrene etableres som del bruksvilkår og er ikke ferdigstilt pt.)
(Feilhåndteringsprosedyrene etableres som del av bruksvilkår og er ikke ferdigstilt pt.)

h4. Hvor lenge skal en Avsender vente på en Leveringskvittering?

Dette avhengiger av hva Avsender har sendt.
Dersom Avsender sender en prioritert digital post skal en Leveringskvittering leveres i løpet av minutter, mens dersom en Avsender sender en normaal digital post kan det ta et par timer.
Dette avhenger av hva Avsender har sendt.
Dersom Avsender sender en prioritert digital postmelding skal en Leveringskvittering leveres i løpet av minutter, mens dersom en Avsender sender en normal digital postmelding kan det ta et par timer.
Mer tydelige beskrivelser vil bli utarbeidet i forbindelse bruksvilkårene.

h3. Mottak av Feilmelding

0 comments on commit 5f5bd93

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.