Skip to content
Permalink
Browse files

Generell dokumentasjon for utvidelser + lenke utenfor brev

  • Loading branch information...
sindrebn committed Jan 12, 2018
1 parent 2573dc9 commit 60f03e37624501f28f379262ffd172352d52d37d
@@ -25,6 +25,7 @@ table(table table-striped).
| href| 1..1 | xsd:string |
| mime | 1..1 | xsd:string |
| "Tittel":Tittel | 0..1 | "Tittel":Tittel |
| "Data":DokumentData | 0..1| "DokumentData":DokumentData |

h4. Xml eksempel

@@ -0,0 +1,32 @@
---
layout: egenskap
title: DokumentData
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: complexType

name: DokumentData
prev: Begreper
---

{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Strukturert data for beriket visning i innbyggers postkasse
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI

h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Beskrivelse |
| href| 1..1 | xsd:string | Filnavn på data-dokumentet i dokumentpakken |
| mime | 1..1 | xsd:string | Utvidelsens mime-type. "Tilgjengelig utvidelser":/forretningslag/Utvidelser |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<data href="lenke.xml" mime="application/vnd.difi.dpi.lenke+xml" />

</pre>
@@ -6,7 +6,7 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/Sikkerhet

next: utskrift
next: Forretningslag/Utvidelser

---

@@ -0,0 +1,34 @@
---
layout: default
title: Lenke utenfor brev
headtitle: Sikker digital post - Lenke utenfor brev
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser/Lenke
next: utskrift

---

- Definisjon := Lenke utenfor brev
- Mime-Type := application/vnd.difi.dpi.lenke+xml
- Datatype := complexType
- Kommentar := Definerer en lenke som presenteres for innbygger i postkassen. Postkasseleverandøren kan vise en standard beskrivelse og tekst på knappen dersom de ikke er definert.
- XSD := https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/lenke.xsd

h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| url | 1..1 | HttpLenke |
| beskrivelse | 0..1 | LenkeBeskrivelseTekst |
| knappTekst | 0..1 | LenkeKnappTekst |
| frist | 0..1 | xsd:dateTime |

h3. Eksempel

<lenke>
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>
@@ -0,0 +1,29 @@
---
layout: default
title: Utvidelser
headtitle: Sikker digital post - Utvidelser
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser
next: Forretningslag/Utvidelser/Lenke

children:
- name: Forretningslag/Utvidelser/Lenke

---

h2. Introduksjon

Postkasseleverandørene støtter ulike verdiøkende tjeneste utover det som er definert i "Dokumentpakken":Dokumentpakke. En utvidelse er knyttet til ett dokument og tilfører en beriket visning i innbyggers postkasse.

For å knytte en utvidelse til et dokument må det inkluderes en fil ihht. utvidelsens XML-schema (XSD) i dokumentpakken, og det aktuelle "dokumentet":../../Dokument refererer til «"data-dokumentet":../../DokumentData» vha. @<data>@-elementet i "manifestet":../Dokumentpakke/Manifest.

Dersom innbyggers postkasseleverandør ikke støtter utvidelsen blir informasjonen forkastet av postkassen uten at hverken avsender eller innbygger får beskjed om dette.

Tabellen nedenfor viser alle tilgjengelige utvidelser og hvilke av postkasseleverandørene som støtter de ulike.

h3. Utvidelser

table(table table-striped).
|_. Fil |_. Mime-Type |_. Digipost |_. e-Boks |
| "Lenke utenfor brev":Lenke | @application/vnd.difi.dpi.lenke+xml@ | Ja | Ja
@@ -10,6 +10,7 @@ children:
- name: Oversikt
- name: Forretningslag
- name: Forretningslag/Dokumentpakke
- name: Forretningslag/Utvidelser
- name: utskrift
- name: Forretningsmeldinger
- name: Forretningslag/StandardBusinessDocument
@@ -47,6 +48,7 @@ table(table table-striped).
| "Oversikt":innledning/ | Mer om sikker digital post og generelle aspekter ved løsningen |
| "Forretningslag":forretningslag/ | Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format |
| "Dokumentpakke":forretningslag/Dokumentpakke | Oppbygging av selve dokumentpakken som skal til mottaker |
| "Utvidelser":forretningslag/Utvidelser | Utvidelser som beriker dokumenter i innbyggers postkasse |
| "Utskrift og forsendelse":utskrift/ | Mer om utskriftstjenesten knyttet til digital post |
| "Forretningsmeldinger":meldinger/ | Oppbygging av forretningsinformasjonen for behandling av dokumentpakken |
| "Standard Business Document":forretningslag/StandardBusinessDocument | Informasjon relatert til ruting og håndtering av forretningsmeldingen |

0 comments on commit 60f03e3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.