Skip to content
Permalink
Browse files

Kildedokumentasjon av XSDer, samt kommandoer for å vise hvilke endrin…

…ger som er gjort.
  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 2, 2014
1 parent e53d8cb commit 60f87f7b445a3e64b993a4ba7a42ac4aa6a05475
Showing with 184 additions and 0 deletions.
  1. +184 −0 xsd/README.md
@@ -0,0 +1,184 @@
XSD-er
===========================

Oversikt over XSD-er.

Rot (samme katalog som denne filen ligger i)
-------------

#### sdp-kvittering.xsd

Beskrivelse: `TODO`


#### sdp-manifest.xsd

Beskrivelse: `TODO`


#### sdb-melding.xsd

Beskrivelse: `TODO`


asic-e/
-----------------

#### ts_102918v010201.xsd

Skjema for **META-INF/signatures.xml** i en ASiC-E bundle.

Original:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip

Endringer:
```bash
curl -Ls http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts_102918v010201p0.zip \
| funzip | diff -uw --strip-trailing-cr - asic-e/ts_102918v010201.xsd | vim -R -
```

Kommandoen piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).

ebxml/
----------------------

Skjemaer som hører til ebXML-standarden.

#### ebbp-signals-2.0.xsd

#### ebms-header-3_0-200704.xsd

etsi/
-----------------------

#### XAdES.xsd

Original: http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd

Endringer:
```bash
curl -Ls http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - etsi/XAdES.xsd | vim -R -
```

oppslag/
---------------------------
Difis oppslagstjeneste: http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/

#### oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd

Original:
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd

Endringer:
```bash
curl -Ls http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd | vim -R -
```
SBDH20040506-02/
----------------------------------------

#### StandardBusinessDocumentHeader.xsd og tilhørende XSD-er

Original: `TODO`

Disse er uendret fra originalene.ubl/
-----------------------------
Universal Business Language (UBL)

Originaler: http://docs.oasis-open.org/ubl/prd4-UBL-2.1/xsd/common/
w3/
----------------------
XSD-er som hører til standarder definert av World Wide Web Consortium (http://w3.org).


#### exc-c14n.xsd

Original:
http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd

Endringer:
```bash
curl -sL http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718/exc-c14n.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/exc-c14n.xsd | vim -R -
```


#### soap-envelope.xsd

Original: http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/

Endringer:
```bash
curl -sL http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/ \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/soap-envelope.xsd | vim -R -
```


#### xenc-schema.xsd

Original: http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd

Endringer:
```bash
curl -sL http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xenc-schema.xsd | vim -R -
```


#### xlink.xsd

Original: `TODO`

> Hvor kommer xlink.xsd fra? Ligner ikke på verken http://www.w3.org/1999/xlink.xsd
> eller http://www.w3.org/XML/2008/06/xlink.xsd

#### xml.xsd

Original: http://www.w3.org/2001/xml.xsd

Ingen endringer.


#### xmldsig-core-schema.xsd

Original: http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd

Endringer:
```bash
curl -sL http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - w3/xmldsig-core-schema.xsd | vim -R -
```

0 comments on commit 60f87f7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.