Skip to content
Permalink
Browse files

#105 - litt meir kompleks tekst enn Arne sitt forslag

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 23, 2014
1 parent c917acf commit 6121056ff39cf5b60913d1de1815c009e63e2f30
Showing with 6 additions and 1 deletion.
  1. +6 −1 transportlag/Meldingsutveksling/index.textile
@@ -41,11 +41,16 @@ Sentralt i utvekslingsmønsteret er "Message Partition Channel (mpc)":../UserMes

h4. Mellomlagring av meldinger i Meldingsformidler

Meldingsformidler kan mellomlagre meldinger i en tidsperiode for å skjule kompeksitet for avsender. Tidsfristene er relatert til hvor lenge meldingsformidler kan gjøre dette uten å sende feil-kvittering tilbake til avsender (merk at alle parter blir målt på SLA ihht kontrakt og at disse tidsfristene ikke påvirker dette).
Meldingsformidler kan mellomlagre meldinger i en tidsperiode for å skjule kompeksitet for avsender.
Det mest aktuelle scenariet for dette er relatert til planlagt/ikke planlagt nedetid mellom eller hos leverandører av komponenter i infrastrukturen, for eksempel nedetid hos er postkasseleverandør.
Målsetningen er at infrastrukturen i høyest mulig grad skal fungere normalt for avsender når denne type hendelser blir håndtert.

Tidsfristene er relatert til hvor lenge meldingsformidler kan gjøre dette uten å sende feil-kvittering tilbake til avsender (merk at alle parter blir målt på SLA ihht kontrakt og at disse tidsfristene ikke påvirker dette).

- normal melding := Kan mellomlagre i opptil 25+5 dager
- prioritert melding := Kan mellomlagre i opptil 24 timer


h4. Intervall mellom kvitteringsforespørsler

Ved "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel så er det forventet at man respekterer følgende intervaller mellom hver forespørsel når forrige forespørsel returnerte at det er ikke er meldinger å hente:

0 comments on commit 6121056

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.