Skip to content
Permalink
Browse files

Forslag til separat definisjon av feil-melding (#15). Basert på feilt…

…ypen som var i sdp-kvittering
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Apr 28, 2014
1 parent 164c2d5 commit 618c5d5a7df43ab925afb2bfffda173ffeae01d4
Showing with 36 additions and 0 deletions.
  1. +36 −0 xsd/sdp-feil.xsd
@@ -0,0 +1,36 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xsd:element name="feil" type="Feil"/>
<xsd:complexType name="Feil">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="feiltype" type="Feiltype" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="detaljer" type="Detaljer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Feiltype">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="KLIENT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er KLIENT, er feilen relatert
til input og kan ikke sendes på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SERVER">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er SERVER, er feilen forbigående
og klienten kan forsøke å sende samme forespørsel på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Detaljer">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="1000"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

0 comments on commit 618c5d5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.