Skip to content
Permalink
Browse files

#76 - Lagt inn informasjon om Meldingen: FlyttetDigitalPostMelding br…

…ukt av postkasseleverandørene for flytting av post.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent b025da9 commit 61cce2b42a4220087792d8a1f2f6c3dbb4b08096
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -6,7 +6,7 @@ group: Melding

id: Forretningsmeldinger/Feil


next: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

---

@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: FlyttetDigitalpostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

next: Forretningsmeldinger


---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En digital post med tilhørende "Dokumentpakke":../forretningslag/Dokumentpakke/ som flyttes fra en postkasseleverandør til en annen
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne meldingstypen brukes kun imellom Postkasseleverandørene og ikke av Avsender. Den brukes dersom Innbygger velger å flytte sin post over til en annen postkasseleverandør.

Den opprinnelige Dokumentpakken sendes, men pakkes inn i en ny melding med noe informasjon om statusen på posten.


h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| "Avsender":../begrep/Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":../begrep/Avsender |
| "Mottaker":../begrep/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../begrep/Mottaker |
| "Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk | 1..1 | "sdp:Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk |
| "DigitalpostInfo":../begrep/DigitalPostInfo | 1..1 | "sdp:DigitalpostInfo":../begrep/DigitalPostInfo |
| mottaksdato | 1..1 | "xs:date":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date |
| lest | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string (TRUE / FALSE ) |
@@ -11,6 +11,7 @@ children:
- name: Forretningsmeldinger/Åpningskvittering
- name: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering
- name: Forretningsmeldinger/Feil
- name: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

next: Forretningsmeldinger/Digitalpost

@@ -27,7 +28,7 @@ h3. Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

!{width:40%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}meldingene.jpg!:meldingene.jpg
!{width:40%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}../forretningslag/StandardBusinessDocument/uml_diagram.jpg!:../forretningslag/StandardBusinessDocument/uml_diagram.jpg


h3. Meldingstypene
@@ -41,6 +42,7 @@ table(table table-striped).
| "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "FlyttetDigitalpost":FlyttetDigitalPostMelding | For flytting av post fra en postkasse til en annen. Brukes kun i mellom postkasseleverandørene |

h3. Felles meldingsatributt

Binary file not shown.

0 comments on commit 61cce2b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.